Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2015
Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_2_2014_prev_por_pohrebiska.doc Stiahnuté: 165x

VZN - alkohol

vzn - alkohol.rtf Stiahnuté: 136x

VZN - daň - jadrové zariade nie

vzn-daň-jadrové zariadenie.doc Stiahnuté: 138x

VZN - daň - komunálny odpad

vzn-daň-komunálny odpad.doc Stiahnuté: 187x

VZN - daň - nehnuteľnosti

vzn-daň-nehnuteľnosti.doc Stiahnuté: 146x

VZN - daň - nevýherné hracie prístroje

vzn-daň-nevýherné hracie prístroje.doc Stiahnuté: 118x

VZN - daň - predajné automaty

vzn-daň-predajné automaty.doc Stiahnuté: 152x

VZN - daň - ubytovanie

vzn-daň-ubytovanie.doc Stiahnuté: 102x

VZN - daň - užívanie verejného priestranstva

vzn-daň-užívanie verejného priestranstva.doc Stiahnuté: 114x

VZN - daň - za psa

vzn-daň-za psa.doc Stiahnuté: 80x

VZN - záväzná cast územného plánu

vzn-záväzná časť územného plánu.doc Stiahnuté: 131x

VZN 1 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

vzn_1_2013-zápis detí.doc Stiahnuté: 112x

VZN 1 2014 - kronika new

vzn_1_2014-kronika.doc Stiahnuté: 188x

VZN 1_2015_zriaďovacia listina a štatút DHZO

vzn_1_2015_dhzo.doc Stiahnuté: 129x

VZN 2 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 2/2013 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obce

vzn_2_2013_verejné zhromaždenia.doc Stiahnuté: 147x

VZN 2_2014_Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_2_2014_prev_por_pohrebiska.doc Stiahnuté: 131x

VZN 2_2015_smernica_škodové konanie

vzn_2_2015_škodové konanie.doc Stiahnuté: 136x

VZN 3 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 3/2013, ktorým sa určujú minimálne ceny nájmu a podnájmu bytových, nebytových priestorov, pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

vzn_3-2013_min.ceny nájom majetku.doc Stiahnuté: 354x

VZN 3_2014_Volebné plagáty

vzn_3_2014_volebné plagáty.doc Stiahnuté: 121x

VZN 4 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Tekovské Lužany na rok 2013

vzn_4_2013_ dotácia na mzdy a prevádzku škôl a Šz.doc Stiahnuté: 116x

Stránka