Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany

Hlavným cieľom projektu, realizovanom v období od 01/2020 do 06/2021 na ul. Osloboditeľov 132/16 v obci Tekovské Lužany, je zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste, spolu s čiastkovými cieľmi ako zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov regiónu; zefektívnenie manažmentu pacienta na ambulantnej úrovni; zníženie počtu chronických ochorení obyvateľov spádovej oblasti diagnostikovaných v rannom štádiu; posilnenie významu poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k zdravotným službám pre všetkých obyvateľov spádovej oblasti bez ohľadu na ich obmedzenú schopnosť pohybu; včasné identifikovanie hrozieb sociálneho vylúčenia a pomoc v podobe komunitných sociálnych služieb, koncentrovaných v objekte CIZS a zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu CIZS.

Služby objektu CIZS sú určené všetkým obyvateľom žijúcim a pôsobiacim v spádovom území obce, definovanom Prílohou výzvy - Zoznam spádových oblastí.

Predmetom projektu je realizácia nasledovných aktivít:

- rekonštrukcia objektu CIZS,
- obstaranie materiálno technického vybavenia objektu CIZS,
- obstaranie zdravotníckej techniky                                                                                                                                                                                                                                        - obstaranie IKT techniky,
- obstaranie rezervačného systému CIZS,
- úpravy bezbariérovosti,
- energetické aktivity,

Naplnenie cieľov projektu možno určiť pomocou vopred stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu:

P0374 Počet renovovaných verejných budov: 1
P0519 Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti: 1
P0578 Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS: 16
P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 1651,83 m2
D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím: 8
D0260 Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu: 100%
P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 21 389,68 kW/h.

EU - EFRR

irop

MPRV

MZ SR
 

Fotogaléria