Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Dokumenty združenia

Zmluva o založení združenia obcí

/podľa §20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov/

Účastníci zmluvy:

 1. Obec Čaka, zastúpená starostom obce Ľudovítom Viglašom,
 2. Obec Málaš, zastúpená starostom obce Karolom Stredom,
 3. Obec Tekovské Lužany, zastúpená starostom obce Ing. Mariánom Kotorom,

v zmysle ust. § 20 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

uzatvárajú

túto zmluvu a založení združenia obcí.

Článok I

Úvodné ustanovenia

Obec Čaka, Obec Málaš a obec Tekovské Lužany (ďalej len účastníci zmluvy) po schválení v obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev všetkých účastníkov zmluvy v zmysle ust. § 20b zákona  zakladajú združenie obcí ako právnickú osobu.

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.

Predmet činnosti sa bude realizovať:

 • dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vytriedených zložiek,
 • zabezpečením zberu, zvozu a  zneškodnenia zvyškového komunálneho odpadu,
 • za účelom racionalizácie nakladania s odpadmi postupné vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, potrebného vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti,
 • zabezpečením kompostární pre domácnosti na realizáciu kompostovania záhradného odpadu a zabezpečením veľkokapacitných kompostární na realizáciu kompostovania BRO na verejných priestranstvách – námestiach, parkoch, cintorínoch atď.
 • spoločným a systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia,
 • osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k znižovaniu a separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie.

Článok II

Základné ustanovenia

 • Názov združenia obcí: Združenie obcí Lužianka
 • Sídlo združenia obcí: SNP č. 287/43, 935 41 Tekovské Lužany
 • V mene združenia obcí je oprávnený konať predseda združenia.
 • Prvým predsedom je: Ing. Marián Kotora
 • Účastníci zmluvy splnomocňujú  Ing. Mariána Kotoru, r.č. 630223/6435, bytom Tekovské Lužany, Topoľská 592/10  podať návrh na registráciu združenia obcí po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

Článok III

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné a združenie je otvorené aj pre ďalšie obce a mestá.

Na pristúpenie ďalšej obce do združenia, zánik združenia obcí, ako aj práva a povinnosti členov združenia upravujú stanovy združenia obcí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok IV

Orgány združenia

Orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia a ich pôsobnosť upravujú stanovy združenia obcí.

Článok V

Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie na okresnom úrade v sídle kraja.

Založenie združenia obcí schválili obecné zastupiteľstvá všetkých účastníkov tejto zmluvy nadpolovičnou väčšinou poslancov, a to

a) Obecné zastupiteľstvo v Čake,  uznesením č. 16/2017  zo dňa 22.06.2017

b) Obecné zastupiteľstvo v Málaši, uznesením č. OcZ/19/2-19062017-3 zo dňa 19.06.2017

c) Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch, uznesením č. 465/2017 zo dňa 22.06.2017.

V Tekovských Lužanoch, dňa 23.06.2017

Názov obce                        Zastúpenie                     Podpis/pečiatka

Čaka                               Ľudovít Viglaš

Málaš                              Karol Streda

Tekovské Lužany          Ing. Marián Kotora

zakladacia zmluva


Stanovy združenia obcí

Čl. 1

Názov združenia

Názov združenia: Združenie obcí Lužianka

Čl. 2

Sídlo združenia

Sídlo združenia: SNP 287/43, 935 41  Tekovské Lužany

Čl. 3 

Právne postavenie združenia

Združenie obcí je právnickou osobou zriadenou podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 4

Predmet činnosti združenia

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území členských obcí, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, triedenie, recyklácia , zhodnocovanie a riešenie všetkých ostatných problémov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

 1. Predmet činnosti sa bude realizovať:
 • dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vytriedených zložiek,
 • zabezpečením zberu, zvozu a  zneškodnenia zvyškového komunálneho odpadu,
 • za účelom racionalizácie nakladania s odpadmi postupné vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, potrebného vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti,
 • zabezpečením kompostární pre domácnosti na realizáciu kompostovania záhradného odpadu a zabezpečením veľkokapacitných kompostární na realizáciu kompostovania BRO na verejných priestranstvách – námestiach, parkoch, cintorínoch atď.
 • spoločným a systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia,
 • osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k znižovaniu a separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie.
 1. V záujme realizácie predmetu činnosti uvedeného v čl. 3 sa združenie môže ďalej združovať s inými právnickými osobami, využívať služby iných spoločností fungujúcich v oblasti , majetok združenia však nesmie byť prevedený na ďalšiu právnickú osobu.

Čl. 5

Zásady hospodárenia združenia

 1. Počiatočný vstupný vklad predstavuje 2,00– € za každého obyvateľa, počet obyvateľov každej obce sa vynásobí uvedenou sumou a výslednú čiastku poukáže každá členská obec na účet združenia. Uvedené vklady sú zročné do 30 dní od zápisu združenia do registra združení.
 2. Všetky vložené, prevedené a poskytnuté aktíva sú majetkom združenia.
 3. Všetky prostriedky združenia sú vedené na bankovom účte.
 4. Združenie hospodári s finančnými prostriedkami vytvorenými z počiatočných vstupných vkladov, mimoriadnych vkladov členov, darov fyzických alebo právnických osôb, dotácií, prostriedkov získaných z fondov a tržieb získaných vlastnou činnosťou.
 5. O svojom hospodárení združenie vedie účtovníctvo.
 6. Výška podielu členskej obce na majetku združenia sa vypočíta podľa percentuálneho podielu, ktorý tvorí počet obyvateľov danej obce k súčtu počtu obyvateľov všetkých členských obcí so stavom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
 7. Výška podielov sa bude aktualizovať jedenkrát ročne na valnom zhromaždení.
 8. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie realizácie predmetu jeho činnosti a v priamej súvislosti s jej prípravou .
 9. Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom, ktorého návrh zostavuje predstavenstvo a schvaľuje valné zhromaždenie.
 10. Za nesplnenie svojich povinností zodpovedá združenie do výšky svojho majetku.

Čl. 6

Vznik a zánik členstva v združení

 1. Členstvo v združení vzniká podpisom zmluvných strán na písomnej zakladateľskej zmluve o založení združenia.
 2. Ďalší členovia môžu pristúpiť do združenia na doporučenie predstavenstva, so súhlasom valného zhromaždenia, nový člen je povinný vložiť do združenia vstupný vklad. Výška vkladu sa vypočíta tak, že suma majetku združenia sa vydelí počtom obyvateľov v združení a výsledok sa vynásobí počtom obyvateľov vstupujúcej obce.
 3. Členstvo zaniká výpoveďou v dvanásťmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.
 4. Členstvo zaniká vylúčením člena z dôvodu závažného porušenia podmienok členstva. Vylúčenie člena schvaľuje valné zhromaždenie 3/5 väčšinou všetkých členov.

 Čl. 7

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Náklady spojené s plnením predmetu činnosti združenie hradí z finančných prostriedkov získaných v súlade s čl. 4 bod 4. týchto stanov.
 2. Výška platby obcí sa stanoví pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
 3. Odsúhlasené platby obce poukazujú v súlade s §7 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ustanovení na účet združenia, na ktorom sú finančné prostriedky združené.
 4. Každý z členov združenia je povinný všestranne sa usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia.
 5. Každý z členov má právo byť informovaný o činnosti združenia, kontrolovať činnosť združenia a spolurozhodovať o záležitostiach združenia.

Čl. 8

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

Valné zhromaždenie a predstavenstvo.

Čl. 9

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré rozhoduje o záležitostiach združenia.
 2. Každá členská obec je na valnom zhromaždení zastúpená štatutárom obce, alebo ním písomne povereným zástupcom.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 4. Každý člen združenia má rovnakú váhu hlasu.
 5. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov združenia, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 9 ods. 6 písm. a), d), e), f), g) a h), kedy sa vyžaduje 3/5 väčšina všetkých členov združenia.
 6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia spadá:
 • zmena a doplnenie stanov združenia,
 • schválenie výšky mimoriadnych platieb súvisiacich s predmetom činnosti,
 • schválenie ročného rozpočtu združenia a ročnú uzávierku,
 • voliť a odvolávať členov predstavenstva,
 • schválenie pristúpenia člena do združenia,
 • schválenie vylúčenia člena zo združenia,
 • schválenie návrhu na rozpustenie združenia,
 • schválenie spôsobu vysporiadania majetku združenia.
 1. Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka.

Čl. 10

Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je riadiaci orgán združenia.
 2. Počet členov predstavenstva: 3.
 3. Kandidátov na členov predstavenstva predkladajú členské obce formou uznesenia obecného zastupiteľstva.
 4. Navrhnutí kandidáti sú do predstavenstva volení valným zhromaždením verejným hlasovaním, na zvolenie je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých členov združenia.
 5. Funkčné obdobie predstavenstva je 5- ročné. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach ohľadne združenia s výnimkou tých, ktoré spadajú do právomoci valného zhromaždenia.
 6. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu návrh ročného rozpočtu a ročnej uzávierky, návrh výšky platieb do združenia súvisiacich s predmetom činnosti združenia.
 7. Predstavenstvo je výkonným orgánom valného zhromaždenia.
 8. Na čele predstavenstva stojí predseda, predstavenstvo ho volí zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
 9. Predstavenstvo ďalej volí zo svojich členov podpredsedu predstavenstva a tajomníka združenia.
 10. Predstavenstvo zasadá najmenej 4 krát do roka, zvoláva ho predseda predstavenstva.
 11. Predstavenstvo organizačne pripravuje a zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia.

Čl. 11

Predseda predstavenstva,

podpredseda predstavenstva,

tajomník združenia

 1. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia s podpisovým právom, na platnosť právneho úkonu sa vyžaduje spolupodpis jedného ďalšieho člena predstavenstva.
 2. Predseda predstavenstva vedie zasadnutia predstavenstva a valného zhromaždenia združenia.
 3. Predseda predstavenstva so súhlasom predstavenstva uzatvára zmluvy a iné právne akty súvisiace s činnosťou združenia.
 4. Funkčné obdobie predsedu predstavenstva je 5 – ročné.
 5. Predseda predstavenstva zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia a predstavenstva.
 6. Podpredseda predstavenstva zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.
 7. Tajomník združenia vedie agendu združenia.

Čl. 12

Spôsob zmeny a doplnenia stanov

O zmene a doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie 3/5 väčšinou všetkých hlasov.

Čl. 13

Spôsob zániku združenia

 1. Združenie možno zrušiť
 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí,
 • právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.
 1. K rozhodnutiu valného zhromaždenia o zrušení združenia podľa ods. 1 je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých členov združenia.
 2. Ak zanikajúce združenie nemá právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia v súlade s ustanoveniami § 70-75a Obchodného zákonníka.
 3. Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

Čl. 14

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa 23.06.2017.
 2. Združenie obcí je založené v zmysle ustanovení §20b – 20f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Združenie vzniká a nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie v registri združení na okresnom úrade v sídle kraja na odbore všeobecnej vnútornej správy.
 4. Každú riadne schválenú zmenu stanov oznámi združenie písomne najneskôr do 15 dní od jej schválenia na príslušnom registri združení.

za obec Čaka                                                    .....................................

za obec Málaš                                                  .....................................

za obec Tekovské Lužany                             .....................................

stanovy

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch