Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Príroda obce - rastlinstvo a živočíšstvo

Podľa fytogeografického členenia Slovenska sa obec nachádza v oblasti panónskej flóry (Pannonicum) a v jej obvode eupanónskej xerotermnej flóry (Eupanonnicum). Pôvodnú vegetáciu tvorili v území najmä dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (Aceri - Quercion) a dubovo-hrabové lesy panónske (Querco robori - Carpinenion betuli). Na vodné toky boli viazané lužné lesy nížinné (Ulmenion).  Menšie plochy zaberali aj dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae - cerris). V súčasnosti je väčšina územia odlesnená. Lesy pokrývajú necelé 2 % plochy územia a tvoria ich dubovo-hrabové lesy panónske, dubovo - cerové lesy a ponticko - panónske dubové lesy na sprašiach v zastúpení druhov ako napr. javor poľný (Acer campestre), hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub letný (Quercus robur),             dub cerový (Quercus cerris), jarabina brekyňová (Sorbus torminalis).     Fragmentálny charakter majú aj vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a dubovo - brestové jaseňové nížinné lesy s druhmi ako javor poľný (Acer campestre), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur), lipa malolistá (Tilia cordata) a ďalšie. Keďže väčšinu územia (89,9 %) tvoria polia, charakteristickou vegetáciou sú ruderálne spoločenstvá s druhmi ako napr. mak vlčí (Papaver rhoeas), kúkoľ poľný (Agrostemma githago), ostrôžka poľná (Consolida regalis).

Z hľadiska zoogeografického členenia zaraďujeme obec do panónskej oblasti, do juhoslovenského obvodu a do dunajského okrsku. Zo živočíšstva prevažujú viaceré druhy biotopov s typickými zástupcami. Biotop lesa zastupuje napr. líška hrdzavá (Vulpes vulpes), kuna skalná (Martes foina). V biotope polí a lúk žijú zajac poľný (Lepus europaeus), hraboš poľný (Microtus arvalis), vrana túlavá (Corvus corone), prepelica poľná (Coturnix coturnix), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), škovránok poľný (Alauda arvensis). V biotope vôd nachádzame druhy ako kačica divá (Anas platyrhynchos), hus siatinná (Anser fabalis), volavka popolavá (Ardea cinerea), labuť veľká (Cygnus olor), bocian biely (Ciconia ciconia), pleskáč vysoký (Abramis brama), kapor obyčajný (Cyprinus arpio), mrena obyčajná (Barbus barbus) a pod. Biotop ľudských obydlí zastupuje myš domová (Mus musculus), vrabec domový (Passer domesticus), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), lastovička obyčajná (Hirundo rustica). Biotop záhrad tvorí sýkorka uhliarka (Parus ater), drozd čierny (Turdus merula), jež východný (Erinaceus concolor) či sojka škriekavá (Garrulus glandarius).

V obci sa nenachádza žiadne chránené územie. Medzi chránené stromy je však zaradený dub letný (Quercus robur), ktorý rastie na rozhraní obcí Tekovské Lužany – Medvecké – Plavé Vozokany. Strom má obvod kmeňa 578 cm, výšku 23 m a priemer košatej koruny 20 m. Jeho vek sa odhaduje na 250 rokov. Záujem budí v obci              aj mohutný sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), ktorý je situovaný oproti rímskokatolíckemu kostolu.

   Hulvinský les

hulvinský les

Sekvojovec mamutí v intraviláne obce

sekvojovec mamutí

V obci nájdeme zástupcov poľnohospodárskej krajiny i vodných plôch   

f4

f9

f12

f14

    

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch