Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Roky 2022 - 2026

28.02.2024

navrhované dokumenty

návrh programu Typ: PDF dokument, Velkosť: 229.11 kB

návrh VZN č. 1/2024 o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách Typ: PDF dokument, Velkosť: 276.79 kB

 

13.12.2023

navrhované dokumenty

návrh programu Typ: PDF dokument, Velkosť: 225.41 kB

návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024 Typ: DOC dokument, Velkosť: 56 kB

návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2023 Typ: XLSX dokument, Velkosť: 378.9 kB

návrh VZN č. 4/2023 o miestnej dani z nehnuteľností Typ: DOC dokument, Velkosť: 243 kB

návrh programového rozpočtu na r. 2024 - 2026 úvodná časť Typ: DOC dokument, Velkosť: 168.5 kB

návrh programového rozpočtu na r. 2024 - 2026 tabuľková časť Typ: XLSX dokument, Velkosť: 305.39 kB

návrh programového rozpočtu na r. 2024 - 2026 programová časť Typ: DOC dokument, Velkosť: 672 kB

zápisnica

zápisnica z 8. zasadnutia OZ Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.84 MB

uznesenia

uznesenia z 8. zasadnutia OZ Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.21 kB

 

29.11.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (230.75 kB)

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2023 (167 kB)

návrh VZN č. 2/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na rok 2024 (192.5 kB)

návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 (255.5 kB)

návrh na zverejnenie Zámeru č. 5/2023 na zámenu pozemkov Typ: PDF dokument, Velkosť: 259.16 kB

zápisnica

zápisnica zo 7. zasadnutia OZ Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.92 MB

uznesenia

uznesenia zo 7. zasadnutia OZ Typ: PDF dokument, Velkosť: 495.93 kB

 

11.10.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (271 kB)

správa HK o vývoji dlhu obce Tekovské Lužany k 30.6.2023 (46.5 kB)

návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2023 (386.17 kB)

návrh IS č. 1/2023 o postupe podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality a inej protispoločenskej činnosti (207.5 kB)

správa o VVČ MŠ Tekovské Lužany za šk. rok 2022/2023 (46.68 kB)

zápisnica

zápisnica zo 6. zasadnutia OZ Typ: PDF dokument, Velkosť: 2 MB

uznesenia

uznesenia zo 6. zasadnutia OZ (872.25 kB)

 

21.6.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (270 kB)

návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023 (47.5 kB)

návrh záverečného účtu obce za rok 2022 (227.83 kB)

zápisnica

zápisnica z 5. zasadnutia OZ (1.57 MB)

uznesenia

uznesenia z 5. zasadnutia OZ (1.3 MB)

 

31.5.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (270.5 kB)

návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na rok 2023 (192 kB)

zápisnica

zápisnica zo 4. zasadnutia OZ (2.27 MB)

uznesenia

uznesenia zo 4. zasadnutia OZ (1.11 MB)

 

12.04.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (425.73 kB)

správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2022 (439.48 kB)

zámer zámeny pozemkov č. 2/2023 (578.26 kB)

zápisnica

zápisnica z 3. zasadnutia OZ (1.92 MB)

uznesenia

uznesenia z 3. zasadnutia OZ (1.46 MB)

 

08.02.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (270 kB)

zámer č. 1/2023 (145.38 kB)

zápisnica

zápisnica z 2. zasadnutia OZ (293.5 kB)

uznesenia

uznesenia z 2. zasadnutia OZ (1.74 MB)

 

14.12.2022

navrhované dokumenty

návrh programu (272 kB)

návrh VZN č. 1/2002 o školských poplatkoch (188 kB)

návrh VZN č. 2/2022 o dotáciách na prevádzku škôl a školských zariadení (252.5 kB)

návrh VZN č. 3/2022 o novele VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (197.29 kB)

návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa novelizuje VZN o poplatkoch za komunálny odpad (225.5 kB)

návrh rozpočtu - úvodná časť (168.5 kB)

návrh rozpočtu - tabuľková časť (306.66 kB)

Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022 (166.5 kB)

Zámer prevodu majetku č. 9/2022 (145.49 kB)

Zámer prevodu majetku č. 10/2022 (146.11 kB)

zápisnica

zápisnica z 1. zasadnutia OZ (2.45 MB)

uznesenia

uznesenia z 1. zasadnutia OZ (732.59 kB)

 

23.11.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu (271 kB)

zápisnica

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ (527.67 kB)

uznesenia

uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ (475.75 kB)

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch