Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Miestne dane a poplatky

Mgr. Klaudia Ciampa Lovašová

Tel.: 036/77 23 501, 036 /77 20 170
 

E-mail: klaudia.ciampa.lovasova@tekovskeluzany.sk

Poplatok za komunálny odpad

 • na území obce je od roku 2020 zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
 • sadza poplatku je vo výške 0,0333€ za 1 liter zmesového komunálneho odpadu
 • v obci sa používajú zberné nádoby : 120 l   - 4 €/vývoz ,      240 l   - 8 €/vývoz,    1100 l  - 37 €/vývoz                                                                 

Obecný úrad oznamuje obyvateľom obce, že vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a prijaté opatrenia, vývoz komunálneho odpadu (  zakúpenie kreditu) si občania môžu objednať nasledovnými spôsobmi:

Pri všetkých spôsoboch je potrebné uviesť:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu
 • Počet vývozov
 • Druh smetnej nádoby

Cena za vývoz jednej 120 litrovej smetnej nádoby ( 1 kredit) je 4 €,

cena za vývoz jednej 240 litrovej smetnej nádoby ( 1 kredit) je  8 €.

Na základe prijatej objednávky obecný úrad vystaví faktúru na objednaný počet vývozov. Úhradu faktúry je možné vykonať bankovým prevodom, prípadne poštovou poukážkou na účet uvedený vo faktúre.

Prosíme občanov, aby si v tejto zložitej situácií pomáhali navzájom aj pri objednávke, prípadne pri platbe. 

Ďakujeme za spoluprácu.

Oddelenie miestnych daní a poplatkov informuje

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností
zaplatená od januára aktuálneho roku  je daň z nehnuteľností za aktuálny rok
nie za uplynulý rok .

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti - v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad:

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2017, daň platíte od 1. 1. 2018. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2018. Daň platíte od 1. 1. 2018. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží alebo iné parametre.

Daň z nehnuteľností je vypočítavaná správcom dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Špecifické prípady

 1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dražením

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec,
na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Daň z nehnuteľností – úľavy

POZEMKY            Občania starší ako 62 rokov – 30%
                            (ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu)

STAVBY NA BÝVANIE A BYTY          (ktoré slúžia na ich trvalé bývanie)                          
GARÁŽE                                             (pre motorové vozidlo používané na ich dopravu)

Občania starší ako 62 rokov  a ZŤP  – 30%

Zníženie dane na základe podanej žiadosti doloženej príslušnými dokladmi k daňovému priznaniu !!!

Poplatok za komunálny odpad

 • na území obce je od roku 2020 zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
 • sadza poplatku je vo výške 0,0321€ za 1 liter zmesového komunálneho odpadu
 • v obci sa používajú zberné nádoby :120 l, 240 l ,  1100 l

Doklady na stiahnutie:

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch