Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Tekovské Lužany 2018 - 2022

  1. Batár Gábor, Mgr. (SMK - MKP)      
  2. Kiss Zoltán (SMK - MKP)
  3. Maródi Gábor (SMK - MKP)
  4. Mervová Soňa, Mgr. (SMER - SD)
  5. Mináriková Mária, Mgr. (KDH)
  6. Németh József (SMK - MKP)
  7. Süveges Pavol (SMER - SD)
  8. Tatárová Alžbeta (NAJ)
  9. Tóth Erika, Mgr (SMK - MKP)

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia obecného zastupiteľstva pre financie a správu majetku

predseda: Zoltán Kiss                                                                                                                

zapisovateľ: Iveta Somogyiová                                                                                                     

členovia: Mgr. Branislav Bálint, Ing. Ladislav Molnár, Erika Jakušová, Jarmila Kucmerová, Erika Mazuchová, Ing. Alžbeta Tatárová

Náplň práce komisie:

  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce
  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce, vrátane rozpočtových organizácií na príslušný rok
  • prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
  • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce
  • prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimo rozpočtových peňažných fondov a prebytku rozpočtového hospodárstva
  • prerokováva a vyjadruje sa k poskytnutiu úverov, pôžičiek ....
  • prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce
  • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
  • prerokováva a vyjadruje sa k nákupu hnuteľného a nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
  • kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie
  • vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Komisia obecného zastupiteľstva pre sociálne veci a zdravotníctvo

predseda: Mgr. Mária Mináriková                                                                                             

zapisovateľ: Irena Tóthová                                                                                                             

členovia: Mgr. Jozef Mészároš, Mgr. Marek Minárik, Mgr. Peter Podhorský, Mgr. Tóth Erika, Mgr. Ján Merva, Adriana Süvegesová

Náplň práce komisie:

  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja obce v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb, k návrhom dislokácie zdravotníckych zariadení na území obce, k poskytovaniu finančných príspevkov na účely rozvoja zdravotníctva, sociálnej oblasti a charity
  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti sociálnej starostlivosti na území obce, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej služby
  • prerokováva veci súvisiace so stavom verejného poriadku z pohľadu občianskeho spolunažívania
  • vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu a charitatívnu činnosť
  • predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
  • plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ

Komisia obecného zastupiteľstva pre ochranu životného prostredia, výstavbu a regionálny rozvoj

predseda: Mgr. Tóth Erika                                                                                                  

zapisovateľ: Mária Drevaňová                                                                                                       

členovia: Ladislav Németh, Alexander Szabó, Ondrej Maródi, Pavol Süveges, Tomáš Chaban

Náplň práce komisie:

  • spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce
  • predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
  • kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie
  • vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce, ako aj k záležitostiam ochrany kultúrnych pamiatok v obci
  • vyjadruje sa k územno-plánovacej, resp aj k stavebnej dokumentácii iných subjektov v prípadoch, keď je obec Tekovské Lužany účastníkom konania
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce
  • je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev
  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na rozvoj drobného podnikania v obci, k návrhom vytvárania obecných podnikov, k problematike obchodu a služieb
  • spolupracuje so združeniami podnikateľov v obci
  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom organizácie dopravy na území obce
  • predkladá a posudzuje návrhy riešení osobnej prepravy
  • predkladá stanoviská k návrhom organizácie statickej dopravy, k  návrhom závažnejších dopravných úprav a dopravného značenia
  • vyjadruje sa k požiadavkám na záber a užívanie verejného priestranstva väčšieho a závažnejšieho rozsahu a k vyhradeniu parkovacích miest na území obce
  • vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce
  • posudzuje predloženie žiadostí obce o poskytnutie finančných prostriedkov z Európskych spoločenstiev
  • spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce a v obci, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, predovšetkým v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, starostlivosti o zeleň, cintoríny a ochranu prírody a krajiny
  • predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovaného zberu odpadu, činnosti zberového dvora, návrhy a podnety na využívanie miestnych prírodných zdrojov a návrhy ku spôsobu údržby verejnej zelene a cintorínov
  • vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, ako aj s ďalšími záujmovými organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti (napr. združenia poľovníkov, rybárov, záhradkárov a pod.)
  • predkladá OZ ďalšie podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
  • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ
  • spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.

Komisia obecného zastupiteľstva pre šport a mládež

predseda: Mgr. Gábor Batár                                                                                                   

zapisovateľ: Mgr. Katarína Szalmová                                                                                           

členovia: József Németh, Peter Mihálik,, Ing. Magdaléna Nováková, Jakub Merva, Gábor Maródi

Náplň práce komisie:

  • spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti práce s mládežou a športu
  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja mládeže a športu
  • spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaným obcou na zámery a projekty podporujúce najmä športovú činnosť mládeže, projekty a aktivity podporujúce zapojenie mládeže do života a rozvoja obce, na prevenciu drogových závislostí a pod.
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Komisia obecného zastupiteľstva pre kultúru a medzinárodné vzťahy

predseda: Mgr. Soňa Mervová                                                                                                  

zapisovateľ: Magdaléna Mužiková                                                                                                

členovia: Peter Mihálik, Soňa Juríková, Ľudovít Dora, Mgr. Andrea Kotorová,  Jarmila Kucmerová           
 

Náplň práce komisie:

  • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva, kultúry a medzinárodných vzťahov na území obce k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva a kultúry
  • spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie a kultúrne aktivity
  • kontroluje tvorbu a náplň kroniky
  • vo svojej práci spolupracuje s organizáciami, inštitúciami a klubmi, ktorých činnosť je zameraná na vzdelávanie, kultúru a medzinárodné vzťahy
  • spracúva a predkladá stanoviská k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti kultúry a vzdelávania
  • spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské a kultúrne aktivity
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti
  • je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev, pričom postupuje v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva

Komisia obecného zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu

predseda: Mgr. Mária Mináriková (KDH)                                                                                              

členovia: Zoltán Kiss (SMK - MKP), Pavol Süveges (SMER - SD), Ing. Alžbeta Tatárová (NAJ)

Náplň práce komisie:

Obecné zastupiteľstvo pre zabezpečenie plnenia úloh podľa zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien, ustanovilo osobitnú komisiu - Komisia na ochranu verejného záujmu. Náplň práce a spôsob rokovaní tejto komisie priamo upravuje citovaný zákon a jej osobitne schválený rokovací poriadok.

Komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie

  • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce,
  • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
  • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
  • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
  • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch