Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 Združenie obcí Lužianka

IČO: 51020181

DIČ: 2120558099

Obchodné meno: Združenie obcí Lužianka

Dátum vzniku: 23.06.2017

Adresa sídla: SNP 287/43, Tekovské Lužany, 935 41

Okres: SK0232 - Okres Levice

Obec: SK0232502821 - Tekovské Lužany

Právna forma: 751 - Záujmové združenie právnických osôb

Hlavná činnosť: 94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor: 13130 - Miestna samospráva

Druh vlastníctva: 5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

 

Predmetom združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.

Predmet činnosti sa bude realizovať:

  • dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vytriedených zložiek,
  • zabezpečením zberu, zvozu a  zneškodnenia zvyškového komunálneho odpadu,
  • za účelom racionalizácie nakladania s odpadmi postupné vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, potrebného vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti,
  • zabezpečením kompostární pre domácnosti na realizáciu kompostovania záhradného odpadu a zabezpečením veľkokapacitných kompostární na realizáciu kompostovania BRO na verejných priestranstvách – námestiach, parkoch, cintorínoch atď.
  • spoločným a systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia,
  • osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k znižovaniu a separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie.