Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Názov projektu:

Rozšírenie kapacít materskej školy v Tekovských Lužanoch

Prijímateľ:

Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky samosprávny kraj, okres Levice, Obec Tekovské Lužany, k. ú. Tekovské Lužany, parcely: CKN 107/2, CKN 107/3 a CKN 107/6, budova Materskej školy - Osloboditeľov ul., súpisné číslo 36 

Celkové oprávnené výdavky:

 350 173,68 €

Výška poskytnutého príspevku:

 332 665,00 €

Plánované začatie a ukončenie realizácie projektu:

05/2017 - 12/2019

 Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 Špecifický cieľ:

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Sprostredkovateľský orgán:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predkladaného  projektu je investovanie do vzdelania prostredníctvom vývoja vzdelávacej infraštruktúry, špecificky je projekt zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl rozšírením kapacít existujúceho objektu materskej školy nadstavbou a rekonštrukciou, ako aj stavebno-technickými úpravami areálu materskej školy, vrátane vybudovania detského ihriska.

 

Stavebné práce v projekte budú nasledovné:

1.NP: V existujúcich miestnostiach budú vyhotovené nasledovné stavebné práce:

- rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie a elektriny

- rekonštrukcia vykurovania

- výmena sanitárnych zariadení: wc, umývadlá, sprchy, výlevky, drezy

- odstránenie existujúcich vnútorných povrchových úprav: omietka stien a stropov, nášľapné vrstvy podláh, obklady stien

- nové vnútorné povrchové úpravy: nové omietky, nové nášľapné vrstvy podláh, nové keramické obklady stien

- výmena vnútorných dverí

2.NP: V nadstavbe budú vyhotovené nasledovné stavebné práce:

- odstránenie vrstvy existujúcej plochej strechy

- nové vertikálne a horizontálne konštrukcie nadstavby

- nové výplne otvorov: okná a vnútorné dvere

- nové sanitárne zariadenia: wc, umývadlá, sprchy, výlevky, drezy

- nové vnútorné povrchové úpravy stien, stropov a podlahy

- nové vonkajšie povrchové úpravy stien: steny s kontaktným zateplovacím systémom

- nadstavba bude zastrešená plochou strechou: vrstvy jednoplášťovej plochej strechy

- nový bleskozvod

- technické zariadenie nadstavby: vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia, ústredné vykurovanie

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria