Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rozšírenie kapacít materskej školy

 • Názov projektu: Rozšírenie kapacít materskej školy v Tekovských Lužanoch
 • Prijímateľ: Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany
 • Miesto realizácie projektu: Nitriansky samosprávny kraj, okres Levice, Obec Tekovské Lužany, k. ú. Tekovské Lužany, parcely: CKN 107/2, CKN 107/3 a CKN 107/6, budova Materskej školy - Osloboditeľov ul., súpisné číslo 36 
 • Celkové oprávnené výdavky: 350 173,68 €
 • Výška poskytnutého príspevku: 332 665,00 €
 • Plánované začatie a ukončenie realizácie projektu: 05/2017 - 12/2019
 • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 • Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Sprostredkovateľský orgán: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predkladaného  projektu je investovanie do vzdelania prostredníctvom vývoja vzdelávacej infraštruktúry, špecificky je projekt zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl rozšírením kapacít existujúceho objektu materskej školy nadstavbou a rekonštrukciou, ako aj stavebno-technickými úpravami areálu materskej školy, vrátane vybudovania detského ihriska.

Stavebné práce v projekte budú nasledovné:

1.NP: V existujúcich miestnostiach budú vyhotovené nasledovné stavebné práce:

 • rekonštrukcia rozvodov vody, kanalizácie a elektriny
 • rekonštrukcia vykurovania
 • výmena sanitárnych zariadení: wc, umývadlá, sprchy, výlevky, drezy
 • odstránenie existujúcich vnútorných povrchových úprav: omietka stien a stropov, nášľapné vrstvy podláh, obklady stien
 • nové vnútorné povrchové úpravy: nové omietky, nové nášľapné vrstvy podláh, nové keramické obklady stien
 • výmena vnútorných dverí

2.NP: V nadstavbe budú vyhotovené nasledovné stavebné práce:

 • odstránenie vrstvy existujúcej plochej strechy
 • nové vertikálne a horizontálne konštrukcie nadstavby
 • nové výplne otvorov: okná a vnútorné dvere
 • nové sanitárne zariadenia: wc, umývadlá, sprchy, výlevky, drezy
 • nové vnútorné povrchové úpravy stien, stropov a podlahy
 • nové vonkajšie povrchové úpravy stien: steny s kontaktným zateplovacím systémom
 • nadstavba bude zastrešená plochou strechou: vrstvy jednoplášťovej plochej strechy
 • nový bleskozvod
 • technické zariadenie nadstavby: vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia, ústredné vykurovanie

 

Fotky z výstavby

123

456

789

1011

1213

1415

1617

Informačná tabuľa projektu

informačná tabula

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch