Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územia obce Tekovské Lužany tento štatút obce Tekovské Lužany

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Tekovské Lužany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce,  symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2) Štatút obce Tekovské Lužany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§  2

Postavenie obce

(1) Obec Tekovské Lužany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalí pobyt. Územie obce Tekovské Lužany tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí: Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky, Hulvinky. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

( 3) Obec má právo na svoje obecné symboly. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

(5) Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Tekovské Lužany je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení  a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (§ 4 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.).

(2) Samosprávu obce Tekovské Lužany vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 • a ) orgánov obce
 • b ) miestnym referendom
 • c ) zhromaždením obyvateľov obce

 (3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to stanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému  všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly uznesení a nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch.

(5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. - § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

§ 5

(1) Majetok obce Tekovské Lužany tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

(2) Majetok obce sa  používa najmä:

 • pre verejné účely,
 • na podnikateľskú činnosť,
 • na výkon samosprávy obce.

(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely, (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na  ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojenie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§  6

(1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom štátu, ako aj s majetkom vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený obci v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok,
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo záujmov pred príslušnými orgánmi,
 • viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

(3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi orgánmi.

(4) V majetkových veciach (majetko-právnych záležitostiach) obce koná v jej mene starosta.

§ 7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou  právnou úpravou.

§  8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce . .. . “, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok obce
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
 • správa majetku obce
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
 • nakladanie s cennými papiermi
 • aukčný predaj vecí
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10

Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z ďalších zdrojov.

(4) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

§ 11

Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce Tekovské Lužany je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.  Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu    majetku obce a investičné výdavky.

(4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru - rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok alebo do mimorozpočtového peňažného fondu obce.

(6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR.

(7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívnu podporu ochrany životného prostredia.

(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9) Ročnú účtovnú uzávierku obce Tekovské Lužany overuje audítor. (§ 9 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 12

Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú “Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Tekovské Lužany”, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava

ORGÁNY OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY

§ 13

Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú:

 • obecné zastupiteľstvo
 • starosta

(2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

 • obecná rada
 • komisie
 • obecný úrad
 • obecná polícia
 • obecný požiarny zbor

(3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň  práce.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Tekovské Lužany zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Tekovské Lužany.

(2) Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch má 9 poslancov.

(3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Tekovské Lužany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických osôb, dočasne zverených do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • uznášať sa na nariadeniach obce,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok  Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch.

§ 16

Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§13 odst. 4, 5  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

(3) Starosta najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec  vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

(5) Platové pomery starostu upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

§ 17

Zástupca starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta z poslancov obecného zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu starostu.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(3) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

§ 18

Obecná rada

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4) Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.

(5) Obecná rada najmä:

 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z unesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,
 • organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
 • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
 • pripravuje zasadnutia obecnému zastupiteľstvu a predkladá mu vlastné návrhy,
 • navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činnosti,
 • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
 • organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky  pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
 • plní ďalšie úlohy uznesení obecného zastupiteľstva,

(6) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a  členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

(4) Obec Tekovské Lužany má vytvorenú tieto stále komisie:

 • finančná komisia
 • sociálna komisia
 • komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy
 • komisia výstavby a regionálneho rozvoja
 • komisia pre šport a mládež
 • komisia pre ochranu verejného záujmu

(5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
 • vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce,

(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

(8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä:

 • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
 • c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
 • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 21

Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

§ 22

Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

(3) Hlavný kontrolór najmä:

vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

preveruje:

 • ako organizácia, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
 • možnosť poskytovania úveru alebo pôžičky.
 • vypracúva odborné stanoviská:
 • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru.

(6) Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

(7) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný predkladať raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

(8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

(9) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

(10) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 23

Obecný požiarny zbor

(1) V Tekovských Lužanoch pôsobí Obecný požiarny zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

(2) Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov.

(3) Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa obecného požiarneho zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.

(4) Veliteľ obecného požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

(5) Obecný požiarny zbor:

 • vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
 • vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
 • poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranným prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
 • podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
 • podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
 • podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
 • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

§ 24

Obecná polícia

(1) Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu sa môže zriadiť na území obce Tekovské Lužany obecná polícia.

(2) Obecná polícia sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením.

(3) Obecná polícia nesie názov: “Obecná polícia Tekovské Lužany”.

(4) Políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

(5) Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu inými orgánmi bližšie upravuje Štatút obecnej polície.

Piata hlava

MIESTNE REFERENDUM, ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 25

Miestne referendum

(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

 • a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmena názvu obce,
 • b) odvolanie starostu,
 • c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

(2) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

(3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda.

(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov  a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda  obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§ 26

Zhromaždenie obyvateľov obce

(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať  zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho častí vždy:

 • ak o to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce,
 • ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva,

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

(4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade v Tekovských Lužanoch, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a  pod.) . O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Šiesta hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 27

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 28

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia a zložením sľubu novozvolených poslancov.

Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 29

Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnení najmä:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
 • interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
 • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný:

 • zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať Štatút obce Tekovské Lužany a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

(3) Poslanec je povinný na požadovanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 30

Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

(3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

Siedma hlava

SPOLUPRÁCA OBCÍ

§ 31

Vnútroštátna spolupráca

(1)Veci spoločného záujmu obce Tekovské Lužany a okolitých miest a obcí sa riešia na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného predpisu.

(2) Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

§ 32

Medzinárodná spolupráca

(1) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

(2) Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, alebo s verejným záujmom.

(3) Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

§ 33

Vzťah štátu a obce

(1) Obec pri plnení svojich úloh a pri vykonávaní preneseného výkonu štátnej správy spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi  /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./.

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými a fyzickými osobami a politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

(3) Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

Ôsma hlava

OBECNÉ VYZNAMENANIA

§ 34

Úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

 • Čestné občianstvo
 • Cena obce
 • Cena starostu obce
 • Odmeny

§ 35

Čestné občianstvo obce

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov  a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce.

(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 36

Cena obce

(1) Cena obce sa udeľuje za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2) Návrhy na udelenie môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3) Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4) Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

(5) Cena obce sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

(6) Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 37

Cena starostu obce

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2) Cenu starostu obce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

(3) Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

(4) Evidencia sa vedie v Kronike obce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám uvedené.

§ 38

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Deviata hlava

KRONIKA OBCE

§ 39

(1) Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada.

Desiata hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 40

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálovú pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od FO a PO plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami

(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 41

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

(2) Obec môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri mimoriadnej udalosti.

(3) Právnická alebo fyzický osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Jedenásta hlava

§ 42

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Tekovské Lužany je základnou právnou normou obce Tekovské Lužany. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Štatút obce Tekovské Lužany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tekovských Lužanoch dňa 15. februára 1995.

(4) Štatút obce Tekovské Lužany nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1995.

Ing. Marián Kotora

starosta obce

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch