Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužan


Prijímateľ:
Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany


Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany


Celkové oprávnené výdavky: 241 004,32 Eur


Výška poskytnutého príspevku: 201 629,81 Eur


Plánované začatie a ukončenie projektu: 02/2010 – 31.12.2010


Stručný opis projektu:
Rekonštrukciou hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužany sa naplní hlavný cieľ projektu: „Zvýšenie bezpečnosti spádového územia obce Tekovské Lužany a vytvorenie kvalitných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia objektu hasičskej zbrojnice“.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
- Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti objektu hasičskej zbrojnice.
- Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky objektu hasičskej zbrojnice.
- Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zavedením IKT, zakúpením interiérového vybavenia a pracovných prostriedkov.


Realizácia projektu bude pozostávať z aktivít rekonštrukcie pôvodného objektu, jeho rozšírenia (prístavby), minimálnej úpravy areálu, novej žumpy, čím sa zvýšia štandardy užívania a technického zázemia. Takisto dôjde k zakúpeniu výpočtovej techniky, interiérového vybavenia a pracovných prostriedkov pre potreby DHZ. Realizácia projektu je v súlade so zaradením obce Tekovské Lužany do zoznamu obcí v materiály Koncepcie plošného rozmiestnenia síl HaZZ a DHZ, ktorá má funkčnú hasičskú zbrojnicu. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť a kvalita spádovej oblasti a dokončený projekt bude možné využiť v rámci pripravovanej koncepcie na ekonomickú prevádzku hasičskej stanice so stálou službou. Zakúpením výpočtovej techniky sa pripravia podmienky fungovania ohlasovne požiarov.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
„Investícia do Vašej budúcnosti.“
Európsky fond regionálneho rozvoja

EU ROP


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk