Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Implementácia nového vzdelávacieho programu ZŠ žiakov z MRK

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy: OPV-2011/3.1/03-SORO

Názov projektu: Implementácia nového vzdelávacieho programu ZŠ žiakov z MRK

Príjemca: Obec Tekovské Lužany

Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Výška poskytnutého príspevku: 148 686,81 €

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 7 434,37 €

Začiatok realizácie projektu: október 2012

Ukončenie realizácie projektu: september 2014

http://m.implementaciamrktekovskeluzany.webnode.cz/

Fotogaléria