Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Názov projektu:

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy v Tekovských Lužanoch

Prijímateľ:

Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky samosprávny kraj, okres Levice, Obec Tekovské Lužany, k. ú. Tekovské Lužany, parcely: CKN 107/2, CKN 107/3 a CKN 107/6, budova Materskej školy - Osloboditeľov ul., súpisné číslo 36  

Celkové oprávnené výdavky:

337.475,34 €

Výška poskytnutého príspevku:

max. 320.601,57 €

Plánované začatie a ukončenie realizácie projektu:

08/2017 - 01/2018

 

Operačný program:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia

Sprostredkovateľský orgán:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stručný popis projektu:

Projekt "Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy v Tekovských Lužanoch" rieši pre zlý estetický vzhľad a hlavne pre vysokú energetickú náročnosť modernizáciu a zlepšenie tepelno-technických vlastností obalového plášťa. Daný cieľ zabezpečí zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií a rekonštrukcia plochej strechy. Druhotnou funkciou obnovy je zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

OP KŽP

Tento projekt sa realizuje s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTČNÉ FONDY

2014 - 2020

 

Fotogaléria