Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN prijaté/aktualizované v roku 2006


VZN o ochrane pred povodňami

- zrušené VZN č. 7/2015, ktorým sa vydáva povodňový plán záchranných prác

VZN o voľbách do orgánov samosprávy obce Tekovské Lužany

- aktualizované VZN č. 3/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií na území obce Tekovské Lužany počas volieb do orgánov samosprávy obce

VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN o správe a prevádzkovaní cintorínov na území obce Tekovské Lužany

- zrušené VZN č. 2/2014, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Tekovské Lužany