Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smernice Obecného úradu


Pracovný poriadok.pdf

Organizacný_poriadok.pdf

Org.por._-_príloha_c.1.pdf

Org.por. príloha c_2.pdf

Org.por. príloha c_3.pdf

Poriadok_odmenovania_new.pdf


Interné smernice Obecného úradu

1_2008_kniznicný_fond.doc

1_2009_Smernica_o_pouzívaní_motorových_vozidiel.doc

3_2011_Smernica_sociálny_fond.doc

1_2012_Smernica_inventarizácia.doc

2_2012_Smernica_verejné_obstarávanie.doc

3_2012_Smernica_vedenie_úctovníctva.doc

4_2012_Smernica_úctovný_rozvrh.doc

5_2012_Smernica_evidencia,_odpisovanie_a_úctovanie_m_ajetku.doc

6_2012_Smernica_úctovanie_kapitálových_trans_ferov_z_eurofondov.doc

7_2012_Smernica_úctovanie_bezných_transferov_z_eur_ofondov.doc

8_2012_Smernica_skodové_konanie.doc

8-2012_Smernica_skodové_konanie_prílohy.doc

9_2012 Smernica spôsoby ocenovania_majetku a_záv_äzkov,_den_uskutocnenia_úctovného prípadu.doc

10_2012_Smernica_evidencia_a_úctovanie_DHM.doc

11_2012_Smernica_tvorba_a_pouzitie_financných_a_pe_nazných_fondov.doc

12_2012 Smernica výdavky na reprezentačné účely.pdf

13_2012_Smernica_zostavenie_úctovnej_závierky.doc

14_2012_Smernica_zostavenie_konsolidovanej_úctovne_j_závierky.doc

15_2012_Smernica_informácie.doc

16_2012 Smernica_jdvhn.doc

17_2012 oprev_dzke DaMPl .doc

18_2013 ostanoven_ v_konnostn_ch predpokladov.doc

19_2013_o_pouzívaní_sluzobných_mobilov.doc

20_2013 BOZP.doc

21_2013_zasady_vybavovania_staznosti_a_peticii.doc

22_2013_zasady_postupu_vym_hanie nedoplatkovi.doc

IS_23_2014_kamerov_ syst _m.doc

IS_24_2014_zasady_postupu_vym_hanie_da_ov_ch_nedoplatko v.doc

IS_25_2014_zásady poskytovania odmien za vedenie a písanie kroniky obce

IS_25_2015_nahlasovanie_protispoločenskej_činnosti

IS 1_2016 o obehu účtovných dokladov

IS 2_2016 o výkone finančnej kontroly

IS 3_2016 Registratúrny poriadok obecného úradu

IS_1_2019_zásady_vybavovania_sťažností_a_petícií

IS_2_2019_zásady_nahlasovania_protispoločenskej_činnosti