Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Roky 2015 - 2018

 

24.10.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra

návrh VZN č. 2/2018 o dotáciách na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

návrh VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľností

návrh VZN č. 4/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zápisnica

zápisnica z 30. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 30. zasadnutia OZ

 

08.10.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh zakladateľskej listiny

návrh VZN č. 2/2018 o dotáciách na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Zápisnica

zápisnica z 29. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 29. zasadnutia OZ

 

26.06.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

záverečný účet obce za rok 2017

Zápisnica

zápisnica z 28. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 28. zasadnutia OZ

 

06.06.2018

Navrhované dokumenty

Návrh programu

Stanovisko RVPS k VZN 1/2018

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tekovské Lužany - návrh

 

Zápisnica

zápisnica z 27. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 27. zasadnutia OZ

 

25.04.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja na trhových miestach

 

Zápisnica

zápisnica z 26. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 26. zasadnutia OZ

 

27.03.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra

 

Zápisnica

zápisnica z 25. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 25. zasadnutia OZ

 

28.02.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2017

správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností za rok 2017

správa hlavného kontrolóra o kontrole hospodárenia ZŠ s VJM - Alapiskola

 

Zápisnica

zápisnica 24_2018

Uznesenia

uznesenia 24_2018

 

20.12.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018

návrh VZN č. 8/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na rok 2018

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018

návrh rozpočtu 2018 - úvod

návrh rozpočtu 2018 - tabuľková časť

návrh rozpočtu 2018 - programová časť

 

Zápisnica

zápisnica 23_2017

Uznesenia

uznesenia 23_2017

 

15.11.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu športu

návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tekovské Lužany

návrh VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

 

Zápisnica

zápisnica 22_2017

Uznesenia

uznesenia 22_2017

 

27.09.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa HK o kontrole plnenia opatrení prijatých za účelom znižovania výšky nedoplatkov na miestnych daniach

správa HK o kontrole poskytnutia, použitia a zúčtovania dotácií

správa HK o kontrole dodržiavania povinností vyplývajúcich obci zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám

plnenie rozpočtu obce k 30.06.2017správa HK k plneniu rozpočtu obce k 30.06.2017

návrh VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Tekovské Lužany

 

Zápisnica

zápisnica 21_2017

Uznesenia

Uznesenia 21_2017

 

22.06.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017

Informácia o hospodárení obce k 31.12.2016

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Návrh Zmluvy o založení združenia obcí

Stanovy združenia obcí Lužianka

Správa o činnosti OP za rok 2016

Zápisnica

zápisnica 20_2017

Uznesenia

uznesenia 20_2017

 

03.05.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh Zmluvy č. 1/2017/K - FOLK-ART

návrh Zmluvy č. 2/2017/K - CSEMADOK

návrh Zmluvy č. 3/2017/K - EUROMÓKA

návrh Zmluvy č. 4/2017/K - reform. cirkev

návrh Zmluvy č. 5/2017/K - T-DOUBLE

návrh Zmluvy č. 6/2017/K - RK cirkev

návrh Zmluvy č. 7/2017/K - SČK

návrh Požiarneho poriadku obce

Zápisnica

zápisnica 19_2017

Uznesenia

uznesenie 19_2017

 

29.03.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o nájme majetku obce

návrh nájomnej zmluvy na prenájom lesných pozemkov

návrh nájomnej zmluvy na prenájom futbalového štadióna

Zápisnica

zápisnica 18_2017

Uznesenia

uznesenie 18_2017

 

22.02.2017

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016

správa o výsledkoch inventarizácie pokutových blokov a peňažnej hotovosti

správa o kontrole plnenia uznesení OZ za rok 2016

správa o kontrole zákaziek s nízkou hodnotou

zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí

zmluva o poskytnutí NFP na zateplenie MŠ

dodatok č. 2 k zmluve o kontrolnej činnosti HK pre viaceré obce

Zápisnica

zápisnica 17_2017

Uznesenia

uznesenie 17_2017

 

 

21.12.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016

návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

návrh Rámcovej zmluvy o uskladnení a likvidácii DSO

Návrh plánu kontrolnej činnosti T. Lužany

Správa o kontrole vedenia pokladne v MOS, MŠ, ZŠ

Správa o výsledkoch vymáhania daňových nedoplatkov

návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2016_tabuľková časť

návrh rozpočtu na rok 2017_úvod

návrh rozpočtu na rok 2017_tabuľková časť

návrh rozpočtu na rok 2017_programová časť

Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu obce na rok 2017

Zápisnica

zápisnica 16_2016

Uznesenia

uznesenia 16_2016

 

26.10.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 6/2016, ktorým sa ruší VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

návrh VZN č. 7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017

návrh VZN č. 8/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na rok 2017

Správa HK z vykonanej kontroly použitia dotácií

návrh zmluvy o výkone kontrolnej činnosti HK pre viaceré obce

návrh rámcovej zmluvy na manipuláciu s DSO

Zápisnica

zápisnica 15_2016

Uznesenia

uznesenia 15_2016

 

31.8.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa HK - kontrola výdavkov a zapojenia príjmov OP

správa HK - kontrola zameraná na bezhotovostné FO a stav účtov v MŠ, ZŠ a ZŠ VJM

informácia o hospodárení obce k 30.6.2016

návrh I. zmeny rozpočtu na roky 2016 - 2018

návrh VZN č. 6/2016, ktorým sa ruší VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Tekovské Lužany

Zápisnica

zápisnica 14_2016

Uznesenia

uznesenie 14_2016

 

30.6.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2015 Smernica o škodovom konaní

návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa zrušuje VZN o podmienkach držania psov na území obce Tekovské Lužany zo dňa 3.10.2002

návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Tekovské Lužany zo dňa 30.9.2011

návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Tekovské Lužany

návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Lužany

Zápisnica

zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia

Uznesenia

uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia

 

29.6.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

Záverečný účet obce

návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2015 Smernica o škodovom konaní

návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa zrušuje VZN zo dňa 3.10.2002 o podmienkach držania psov na území obce Tekovské Lužany

návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN zo dňa 30.9.2011, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Tekovské Lužany

Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok 2016

návrh VZN_4_2016 o sociálnych službách

návrh VZN_5_2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Stanovisko záverečný účet

Zápisnica

zápisnica 13_2016

Uznesenia

uznesenie 13_2016

 

01.06.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

informácia o hospodárení obce k 31.03.2016

návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území obce

Zápisnica

zápisnica 12_2016

Uznesenia

uznesenie 12_2016

 

27.04.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra

návrh zmluvy s obcou plavé vozokany

Zápisnica

zápisnica 11_2016

Uznesenia

uznesenie 11_2016

 

20.4.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

Zápisnica

zápisnica MZ_1_2016

Uznesenia

uznesenie MZ_1_2016

 

16.03.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra

Správa HK Vybavovanie sťažností

Zmluva o budúcej zmluve ENVIPAK

Návrh zmluvy K2net

Interná smernica 1/2016 Obeh účtovných dokladov

Interná smernica 2/2016 Výkon finančnej kontroly

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015

Zápisnica

zápisnica 10_2016

Uznesenia

uznesenie 10_2016

 

27.01.2016

Navrhované dokumenty

návrh programu

Správa hlavného kontrolóra

Zápisnica

zápisnica 9_2016

Uznesenia

uznesenia 9_2016

 

21.12.2015

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra

návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015

Zápisnica

zápisnica 8_2015

Uznesenia

uznesenia 8_2015

 

25.11.2015

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra

návrh VZN č. 3_2015_dotácie z rozpočtu obce na podporu športu

návrh VZN č. 4_2015_poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

návrh VZN č. 6_2015_určenie poplatku za KO a DSO

návrh VZN č. 7_2015_povodňový plán záchranných prác

návrh VZN č. 8_2015_zápis detí do ZŠ

návrh VZN č. 9_2015_nakladanie s komunálnym odpadom

návrh I. úpravy rozpočtu

návrh zmluvy na poskytovanie lekárskej posudkovej činnosti

Zápisnica

zápisnica 7_2015

Uznesenia

uznesenia 7_2015

 

16.09.2015

Navrhované dokumenty

Pozvánka OZ

VZN 5/2015 Komunitné centrum

Info o hospodárení k 30.6.2015

Zmluva DCOM

Zmluva Bonario, s.r.o.

Zápisnica

zápisnica 6_2015

Uznesenia

Uznesenia 6_2015

 

26.06.2015

Navrhované dokumenty

návrh programu

novela VZN č. 2/2014 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 3/2015 o ochrane pred povodňami

VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní cintorínov

IS 25/2015 smernica o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Správa HK o kontrole VO rekonštrukcia OcÚ

Záverečný účet obce

Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce

Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok

Zápisnica

zápisnica 5_2015

Uznesenia

uznesenia 5_2015

 

18.05.2015

Navrhované dokumenty

návrh programu

VZN 1_2015 zriaďovacia listina a štatút DHZO

VZN 2_2015_škodové konanie

VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce - novela

PHSR pracovný návrh

správa HK_kontrola poskytnutých dotácií v r. 2014

správa HK_kontrola projektu komunitné centrum

protokol NKU o kontrole plnenia prijatých opatrení

správa MPRV SR o výsledku NFK projektu rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

zámer na predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa

zámer 1_2015_prenájom RD

informácia o plnení rozpočtu k 31.12.2014

informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2015

návrh dohody o spolupráci

Zápisnica

zápisnica 4_2015

Uznesenia

uznesenie 4_2015

 

04.03.2015

Navrhované dokumenty

návrh programu rokovania

správa HK o kontrolnej činnosti v r. 2014

správa HK o kontrole postupu pri predaji pozemkov

Zápisnica

zápisnica 3_2015

Uznesenia

uznesenie 3_2015

 

28.01.2015

Navrhované dokumenty

návrh programu rokovania

interná smernica OP č. 1

plán kontrolnej činnosti HK

Zápisnica

zápisnica 2_2015

Uznesenia

uznesenie 2_2015