Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Terénna sociálna práca

i_2348277i_2348279

Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Tekovské Lužany sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

http://www.esf.gov.sk/     http://www.fsr.gov.sk/

i_297533

 

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Tekovské Lužany sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Fond sociálneho rozvoja (FSR) začal s realizáciou národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP), podporeného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom národného projektu TSP je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu TSP v obciach, ktorým sa obce odbremenia od doterajšieho spôsobu administrácie dopytovo orientovaných projektov a ktorý podnieti ďalší rozvoj a skvalitnenie výkonu terénnej sociálnej práce.

Cieľové skupiny:

 • skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:

 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov
 • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
 • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
 • zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
 • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

Cieľom projektu je podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

 • Podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom, ktoré bránia prístupu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trh práce
 • Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti a zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity
 • Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

 • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
 • Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
 • Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí prostredníctvom supervízie.
 • Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
 • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
 • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných)
 • Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy, zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže, získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti,, využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel.

Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce.

 • Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci.
 • Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii.
 • Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).
 • Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
 • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie

Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

NP TL.pdf


Terénna sociálne práca II

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I a pokračuje na základe úspešnej žiadosti obce Tekovské Lužany v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské  zdroje www.esf.gov.sk .

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Dóžická

Terénny pracovník: Irena Tóthová

Sídlo kancelárie TSP: Osloboditeľov 16, 93541 Tekovské Lužany

Telefónny kontakt: 0911 927 146

                                   036 77 23 501

Cieľové skupiny:

 • marginalizované skupiny,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • seniori,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

  Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity.

Cieľom je:

 • zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce,
 • zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti,
 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov,
 • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov.

 

 • Zmluva o spolupráci číslo N20200129020
 • Začiatok realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): september 2019
 • Ukončenie realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): marec 2023

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch