Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Projekty

Združenie obcí Lužianka sa na výzvu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  zapojilo do výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

  •  Názov projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov - ZO Lužianka
  • Kontrahovaná výška NFP: 196 597,56 €

Krátky opis projektu:

Predmetný projekt má za cieľ znížiť objem – predchádzať vzniku BRKO, nastoliť trend jeho zhodnocovania a zároveň zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov na území členských obcí združenia Lužianka. Miestom realizácie projektu je tak katastrálne územie obcí Tekovské Lužany, Málaš a Čaka.

K naplneniu cieľov projektu dôjde prostredníctvom obstarania záhradných plastových kompostérov, o objeme min.950 l v celkovom počte 1 364ks, pre potreby obyvateľov, domácností  za prispenia nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vo výške 95% oprávnených výdavkov projektu. Kompostéry budú bezodplatne zapožičané občanom. 

plagát projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.sazp.sk

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch