Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Združenie obcí Lužianka sa na výzvu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  zapojilo do výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

 Názov projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov - ZO Lužianka

 

 Krátky opis projektu: Predmetný projekt má za cieľ znížiť objem – predchádzať vzniku BRKO, nastoliť trend jeho zhodnocovania a zároveň zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov na území členských obcí združenia Lužianka. Miestom realizácie projektu je tak katastrálne územie obcí Tekovské Lužany, Málaš a Čaka.

K naplneniu cieľov projektu dôjde prostredníctvom obstarania záhradných plastových kompostérov, o objeme min.950 l v celkovom počte 1 364ks, pre potreby obyvateľov, domácností  za prispenia nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vo výške 95% oprávnených výdavkov projektu. Kompostéry budú bezodplatne zapožičané občanom. 

 

Kontrahovaná výška NFP: 196 597,56 €

plagát projektu

 

Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.sazp.sk