Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Pozemkové úpravy v k.ú. Tekovské Lužianky

Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, sko príslušný orgán v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení nrskorších predpisov nariaďuje pozemkové úpravy v katastrálnom území Tekovské Lužianky z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom.

rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Pozemkové úpravy sa majú vykonať naraz v celom katastrálnom území Tekovské Lužianky, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav, okrem zastavaného územia obce.

obvod pozemkových úprav

Ciele pozemkových úprav

 • Vykonať nové mapovanie na základe skutočného stavu v teréne.
 • Zlúčiť-komasovať vlastníctvo každému tak, aby mal čo najnižší počet pozemkov, podľa možnosti v podiele 1/1 bez spoluvlastníkov, z tvarovo nevýhodných pôvodných pozemkov urobiť pozemky zmysluplných rozmerov a tvarov. Na každý nový pozemok sa zabezpečí právny prístup komunikáciou alebo v nevyhnutnej miere aj vecným bremenom.
 • Oddeliť spoluvlastníctva známych a neznámych (nezistených) vlastníkov tak, aby známym vlastníkom nebránilo voľne nakladať s pozemkami.
 • Vysporiadať pozemky v hospodárskych dvoroch, pod drobnými stavbami vo viniciach, pod stavbami vo vlstníctve štátu alebo obce, pokiaľ sa nachádzajú v obvode projektu pozemkových úprav.
 • Zosúladiť čo najlepšie užívacie a vlastnícke pomery vo viniciach, ovocných sadoch a na iných špeciálnych plochách.
 • Usporiadať vlastníctvo obce, štátu a ďalších osôb tak, aby mohli byť použité pre verejnoprospešné zariadenia, pre rozvoj infraštruktúry, pre záujmy ochrany prírody a zlepšenia životného prostredia, nové investície a pod...
 • Ukončiť rôzne formy náhradného užívania a sprehladniť nájomné vzťahy.

Obsah, výhody pozemkových úprav

 • Celé konanie bude prebiehať v úzkej spolupráci s Obcou Tekovské Lužany. O všetkýchkrokoch budú podľa zákona vlastníci informovaní a v priebehu konania budú s každým osobne prerokované jeho požiadavky na nové usporiadanie pozemkov a nové umiestnenie jeho vlastníctva. Účastníci budú mať možnosť ovplyvňovať nové usporiadanie vlastnými návrhmi aj námietkami. Hranice nových pozemkov budú v potrebnom rozsahu vytýčené v teréne a odovzdané vlastníkom.
 • Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznýmym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.
 • Vlastníci pozemkov vytvárajú tzv. Združenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré spolupracuje pri vykonávaní pozemkových úprav.
 • Ak sa v obvode PÚ nachádza spoločná nehnuteľnosť (urbár, pasienková spoločnosť,....) môžu vlastníci na valnom zhromaždení odsúhlasiť jej rozdelenie alebo rozdelenie vybraných parciel.
 • Po ukončení pozemkových úprav vznikne nová vektorová (digitálna) katastrálna mapa, ktorá je predpokladom nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.
 • Adresné vlastníctvo umožňuje aktívny prístup vlastníkov ku krajine, prirodzene ich motivuje starať sa o svoje pozemky najlepšie, ako sa dá a sprehľadní pre obec výber dane z nehnuteľnosí.

Oznámenie začatia vykonávania prác

Od 1.11.2020 na základe "Zmluvy o dielo" uzavretou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a "Združením spoločností PPÚ" zastúpeným obchodnou spoločnosťou TEKDAN, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia, sa začnú v katastrálnom území Tekovské Lužianky vykonávať práce na projekte pozemkových úprav a to zememeračské práce: zameranie hranice obvodu PPÚ, mapovanie polohopisu a výškopisu pracovníkmi zhotoviteľskej firmy:

Geodetická kancelária Progeos s.r.o., Dopravná 14, 934 01 Levice, zodpovedný projektant Ing. Ján Predajniansky, tel. 036/6345890, 0905444084.

 

harmonogram PÚ

Oznámenie o zvolaní ustanovujúceho zhromaždenia verejnou vyhláškou

Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s obcou Tekovské Lužany zvoláva a pozýva všetkých účastníkov na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v kat. území Tekovské Lužianky, ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2021 o 10.00 hod. v kultúrnom dome v obci Tekovské Lužany, Topoľská 1.

Závery ustanovujúceho zhromaždenia zo dňa 29.06.2021

 

 

Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu

 

Verejná vyhláška - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Tekovské Lužianky

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Tekovské Lužianky

Mapa funkčného usporiadania územia VZFÚ PPÚ Tekovské Lužianky

Mapa funkčného usporiadania územia VZFÚ PPÚ Tekovské Lužianky

Zápisnica z prerokovania návrhu ZUNP (1.68 MB)

Návrh ZUNP TI (683.42 kB)

Príloha k návrhu ZUNP TI (102.43 kB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov (218.12 kB) pre projekt pozemkových úprav Tekovské Lužianky

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. TEKOVSKÉ LUŽIANKY Zásady umiestnenia nových pozemkov (157.16 kB)

Grafická časť ZUNP (102.02 kB)

Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní (13.1 kB)

Plnomocenstvo vo veci pozemkových úprav (26.5 kB)

PPÚ Tekovské Lužianky- Rozdeľovací plán- verejná vyhláška Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.75 kB

PPÚ Tekovské Lužianky- Rozdeľovací plán-písomná časť Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.67 MB

PPÚ Tekovské Lužianky- Rozdeľovací plán- grafická časť Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.97 MB

PU Tekovské Lužianky Rozdeľovací plán schválenie Typ: PDF dokument, Velkosť: 313.71 kB

P1_PPHNU_VZR_GCHNU- grafická časť Typ: PDF dokument, Velkosť: 321.79 kB

Postup prechodu Tekovské Lužianky Typ: PDF dokument, Velkosť: 654.06 kB

TI_NARIADENIE VYKONANIA PPU Typ: PDF dokument, Velkosť: 211.96 kB

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch