Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

TVL

Pozemkové úpravy v k.ú. Tekovské Lužianky

Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, sko príslušný orgán v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení nrskorších predpisov nariaďuje pozemkové úpravy v katastrálnom území Tekovské Lužianky z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom.

rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Pozemkové úpravy sa majú vykonať naraz v celom katastrálnom území Tekovské Lužianky, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav, okrem zastavaného územia obce.

obvod pozemkových úprav

Ciele pozemkových úprav

 • Vykonať nové mapovanie na základe skutočného stavu v teréne.
 • Zlúčiť-komasovať vlastníctvo každému tak, aby mal čo najnižší počet pozemkov, podľa možnosti v podiele 1/1 bez spoluvlastníkov, z tvarovo nevýhodných pôvodných pozemkov urobiť pozemky zmysluplných rozmerov a tvarov. Na každý nový pozemok sa zabezpečí právny prístup komunikáciou alebo v nevyhnutnej miere aj vecným bremenom.
 • Oddeliť spoluvlastníctva známych a neznámych (nezistených) vlastníkov tak, aby známym vlastníkom nebránilo voľne nakladať s pozemkami.
 • Vysporiadať pozemky v hospodárskych dvoroch, pod drobnými stavbami vo viniciach, pod stavbami vo vlstníctve štátu alebo obce, pokiaľ sa nachádzajú v obvode projektu pozemkových úprav.
 • Zosúladiť čo najlepšie užívacie a vlastnícke pomery vo viniciach, ovocných sadoch a na iných špeciálnych plochách.
 • Usporiadať vlastníctvo obce, štátu a ďalších osôb tak, aby mohli byť použité pre verejnoprospešné zariadenia, pre rozvoj infraštruktúry, pre záujmy ochrany prírody a zlepšenia životného prostredia, nové investície a pod...
 • Ukončiť rôzne formy náhradného užívania a sprehladniť nájomné vzťahy.

Obsah, výhody pozemkových úprav

 • Celé konanie bude prebiehať v úzkej spolupráci s Obcou Tekovské Lužany. O všetkýchkrokoch budú podľa zákona vlastníci informovaní a v priebehu konania budú s každým osobne prerokované jeho požiadavky na nové usporiadanie pozemkov a nové umiestnenie jeho vlastníctva. Účastníci budú mať možnosť ovplyvňovať nové usporiadanie vlastnými návrhmi aj námietkami. Hranice nových pozemkov budú v potrebnom rozsahu vytýčené v teréne a odovzdané vlastníkom.
 • Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznýmym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.
 • Vlastníci pozemkov vytvárajú tzv. Združenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré spolupracuje pri vykonávaní pozemkových úprav.
 • Ak sa v obvode PÚ nachádza spoločná nehnuteľnosť (urbár, pasienková spoločnosť,....) môžu vlastníci na valnom zhromaždení odsúhlasiť jej rozdelenie alebo rozdelenie vybraných parciel.
 • Po ukončení pozemkových úprav vznikne nová vektorová (digitálna) katastrálna mapa, ktorá je predpokladom nespochybniteľného a presného vytýčenia nových pozemkov kedykoľvek v budúcnosti.
 • Adresné vlastníctvo umožňuje aktívny prístup vlastníkov ku krajine, prirodzene ich motivuje starať sa o svoje pozemky najlepšie, ako sa dá a sprehľadní pre obec výber dane z nehnuteľnosí.

Oznámenie začatia vykonávania prác

Od 1.11.2020 na základe "Zmluvy o dielo" uzavretou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a "Združením spoločností PPÚ" zastúpeným obchodnou spoločnosťou TEKDAN, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia, sa začnú v katastrálnom území Tekovské Lužianky vykonávať práce na projekte pozemkových úprav a to zememeračské práce: zameranie hranice obvodu PPÚ, mapovanie polohopisu a výškopisu pracovníkmi zhotoviteľskej firmy:

Geodetická kancelária Progeos s.r.o., Dopravná 14, 934 01 Levice, zodpovedný projektant Ing. Ján Predajniansky, tel. 036/6345890, 0905444084.

 

harmonogram PÚ

Oznámenie o zvolaní ustanovujúceho zhromaždenia verejnou vyhláškou

Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s obcou Tekovské Lužany zvoláva a pozýva všetkých účastníkov na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v kat. území Tekovské Lužianky, ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2021 o 10.00 hod. v kultúrnom dome v obci Tekovské Lužany, Topoľská 1.

Závery ustanovujúceho zhromaždenia zo dňa 29.06.2021

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch