Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

VZN, sadzba poplatku

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Lužany (716.47 kB)

VZN č. 5/2020 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (593.56 kB)

 

Sadzby poplatku

Obec stanovuje pri množstevnom zbere komunálneho odpadu sadzbu poplatku vo výške 0,0320 €   za 1 liter  zmesového komunálneho odpadu, t.z.

• sadzba za jednu 120 litrovú smetnú nádobu komunálnych odpadov je 3,84 €

• sadzba za jednu 240 litrovú smetnú nádobu komunálnych odpadov je 7,68 €

 

Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného   odpadu (DSO)  je 0,045 € za 1 kg DSO.

        

Splatnosť poplatku

 1. Poplatok za komunálne odpady sa nevyurubuje rozhodnutím. Poplatok sa platí formou dobitia kreditu, t.j. zaplatením počtu vývozov, ktoré zaznamená elektronický čip smetnej nádoby.
 2. Ak poplatník neuplatní všetky vývozy v danom kalendárnom roku, bude ich môcť uplatniť v nasledujúcom roku.
 3. Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu prvého polroka, obec má právo poplatníkovi vyrubiť paušálny poplatok vo výške 30 € na člena domácnosti a kalendárny rok (t.j. 0,082 na člena domácnosti a deň).
 4. Poplatok za drobný stavebný odpad sa nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok sa platí v hotovosti/platobnou kartou v kancelárii prvého kontaktu obecného úradu po stanovení váhy drobného stavebného odpadu.
Overenie počtu kreditov

Postup prihlásenia sa do systému TKO – POČET KREDITOV

 1. Pošli mail na separ@tekovskeluzany.sk a vyžiadaj si prihlasovacie údaje (mail musí obsahovať meno, adresu a telefónne číslo osoby, na ktorú je „kuka“ nádoba písaná)
 2. Obratom ti pošleme „užívateľské meno“ a „heslo“ na základe ktorého sa budeš vedieť prihlásiť a pravidelne si kontrolovať počet kreditov na vývoz KO.
 3. Otvor si v prehliadači stránku: www.separus.sk
 4. Klik v pravo hore na: Databáza/login
 5. Zadaj „meno“ a „heslo“, ktoré ti bolo vygenerované na základe žiadosti.
 6. V časti „komunálny“ vidíš koľko kreditov aktuálne máš.
 7. V časti „história úkonov“ si vieš odkontrolovať kedy a koľko krát boli vynesené smetné nádoby.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch