Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Multifunkčné ihrisko

Kontakt - rezervovanie termínov : 0918 430 252, Ján Bucz

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. 1369/1, v katastrálnom území obce Tekovské Lužany, v areály základnej školy. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou a oplotením. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je obec Tekovské Lužany.
Multifunkčné ihrisko (ďalej MI) prevádzkuje Tekovské Lužany a počas vyučovania aj ZŠ a ZŠ s VJM Tekovské Lužany.
3. Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania za účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.
4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.
3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal , tenis, hádzanú a basketbal.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Čl. 3
Organizačné ustanovenia

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány.
6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
8. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
9. Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.
10. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.
11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia

1. Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08:00 hod. – 15:00 hod. ZŠ, ZŠ s VJM, individuálne rezervovanie pre záujemcov
15:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť – deti do 15 rokov
17:00 hod. – 19:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
19:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09:00 hod. – 14:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
14:00 hod. – 16:00 hod. rezervované pre záujemcov
16:00 hod. – 19:00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
19:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov)

Sobota – Nedeľa.
09:00 hod. – 13:00 hod. rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov)
13:00 hod. – 17:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
17:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov)
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).
4. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
5. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené a to:

  • 10,- €/hod. pri kolektívnych športoch
  • 5,- €/hod. pri tenise
  • 2,- €/hod. príplatok za použitie osvetlenia

6. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI.
7. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu MI.

Čl. 5
Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

  • 112 – tiesňové volanie
  • 150 – hasičská a záchranná služba
  • 155 – záchranná zdravotnícka služba
  • 158 – polícia

Čl. 6

Osobitné ustanovenia

1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tekovských Lužanoch dňa 25.6.2009 a nadobúda účinnosť dňom 26.6.2009.

V Tekovských Lužanoch, 25.6.2009

Ing. Marián Kotora
starosta obce

Prevadzkovy_poriadok_MI.pdf

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch