Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Roky 2018 - 2022

 

07.04.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

Správa hlavnej kontrolórky o kontrole LSS s.r.o. (18.92 kB)

 

16.12.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021

návrh VZN č. 4/2020 o dani z nehnuteľností

návrh VZN č. 5/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

návrh VZN č. 6/2020 o školských poplatkoch

návrh VZN č. 7/2020 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2021

návrh rozpočtu

 

Zápisnica

zápisnica zo 17. zasadnutia OZ (284 kB)

Uznesenia

uznesenie zo 17. zasadnutia OZ (290.5 kB)

 

25.11.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2020

správa hlavného kontrolóra

 

Zápisnica

zápisnica z 16. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 16. zasadnutia OZ

 

23.09.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020

 

Zápisnica

zápisnica z 15. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 15. zasadnutia OZ

 

29.07.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh Záverečného účtu obce za rok 2019

návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020

 

Zápisnica

zápisnica zo 14. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia zo 14. zasadnutia OZ

 

08.07.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN Zásady hospodárenia s majezkom obce

 

Zápisnica

zápisnica z 13. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 13. zasadnutia OZ

 

27.05.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh úpravy zásad hospodárenia s majetkom obce

 

Zápisnica

zápisnica z 12. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 12. zasadnutia OZ

 

04.03.2020

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 1/2020 o zápise detí do škôl a školských zariadení

návrh rámcovej zmluvy na drtenie DSO

správa hlavnej kontrolórky

zámer priameho predaja pozemku č. 1/2020

zámer priameho predaja pozemku č. 2/2020

 

Zápisnica

zápisnica z 11. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 11. zasadnutia OZ

 

18.12.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019

návrh VZN č. 4/2019 o určení náležitostí dane z nehnuteľností

návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

návrh VZN č. 6/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

návrh VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a orevádzku škôl a školských zariadení

návrh VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 

Zápisnica

zápisnica z 10. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 10. zasadnutia OZ

 

27.11.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020

návrh VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnej dane z nehnuteľností

návrh VZN č. 5/2019 o určení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

návrh VZN č. 6/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

návrh VZN č. 7/2019 o dotáciách na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

návrh VZN č. 8/2019 o školských poplatkoch

návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

 

Zápisnica

zápisnica z 9. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 9. zasadnutia OZ

 

30.10.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 2/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Tekovské Lužany

návrh internej smernice o zásadách vybavovania sťažností a petícií

návrh internej smernice o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ

 

Zápisnica

zápisnica z 8. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 8. zasadnutia OZ

 

28.8.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

návrh I. zmeny rozpočtu

 

Zápisnica

zápisnica zo 7. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia zo 7. zasadnutia OZ

 

24.7.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia

návrh koncesnej zmluvy na prevádzku kanalizácie a ČOV

 

Zápisnica

zápisnica z 6. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 6. zasadnutia OZ

 

26.06.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh záverečného účtu za rok 2018

 

Zápisnica

zápisnica z 5. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 5. zasadnutia OZ

 

05.06.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

návrh Záverečného účtu obce za rok 2018

vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ Tekovské Lužany

vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM Tekovské Lužany

vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

 

Zápisnica

zápisnica z 4. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 4. zasadnutia OZ

 

10.04.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Tekovské Lužany

Výročná správa komunitného centra za rok 2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

 

Zápisnica

zápisnica z 3. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 3. zasadnutia OZ

 

13.02.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018

správa hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností za rok 2018

výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu kultúry

výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu športu

 

Zápisnica

zápisnica z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 2. zasadnutia OZ

 

19.12.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019

príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018

návrh rozpočtu 2019 - 2021 - úvod

návrh rozpočtu 2019 - 2021 - tabuľková časť

návrh rozpočtu 2019 - 2021 - programová časť

 

Zápisnica

zápisnica z 1. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 1. zasadnutia OZ

 

 

28.11.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh členov komisií OZ

Zápisnica

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ