Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce Mgr. Adriana Kovács

Zásady kontrolnej činnosti a činnosti hlavného kontrolóra obce

čl. I

Úvodné ustanovenia

Funkcia hlavného kontrolóra obce je ustanovená zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.

Postavenie a základný predmet činnosti hlavného kontrolóra ustanovuje § 18 a § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov.

 čl. II

 1/ Hlavný kontrolór obce Tekovské Lužany  vykonáva svoju činnosť v rámci samosprávnych orgánov obce Tekovské Lužany.

2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

3/ Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo.

4/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • a/ poslanca obecného zastupiteľstva
 • b/ starostu obce
 • c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou
 • d/ iného zamestnanca obce
 • e/ podľa osobitného zákona

5/ Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce Tekovské Lužany a platia pre neho príslušné ustanovenia Štatútu obce, Pracovného poriadku obce a Zákona o výkone prác vo verejnom záujme.

6/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

7/ Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle na výkonných orgánoch obce. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže výkon kontroly písomne nariadiť obecnému kontrolórovi starosta obce. Takto nariadená kontrola podlieha dodatočnému schváleniu obecného zastupiteľstva.

8/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí:

 • a/ vzdaním sa funkcie
 • b/ odvolaním z funkcie
 • c/ uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený
 • e/ smrťou

9/Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

 • a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
 • b/ vykonáva funkciu podľa § 18 ods. 5
 • c/ hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
 • d/ bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená

čl. III

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä:

 • a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
 • b/ čerpanie rozpočtu, jeho zmeny a záverečný účet, vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
 • d/ vykonáva následnú finančnú kontrolu v zmysle § 12 ods. 3 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 • e/ kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • f/ vedie evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií, sleduje a kontroluje úroveň ich vybavenia (zák.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach),
 • g/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu.

Výkonom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nie sú dotknuté práva iných  kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov a povinnosti pracovníkov na úseku riadenia v zmysle zákonníka práce.

 čl. IV

Hlavný kontrolór je podľa § 13 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite povinný:

 • a/ vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia kontroly
 • b/ preukázať sa preukazom kontrolóra alebo písomným poverením na vykonanie kontroly
 • c/ postupovať pri kontrole tak, aby sa zistila pravdivosť a úplnosť kontrolných zistení
 • d/ oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou o výsledkoch kontroly pred jej prerokovaním a vyžiadať od neho v lehote určenej kontrolným orgánom písomné vysvetlenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe
 • e/ prerokovať správu s kontrolovaným subjektom a odovzdať správu a zápisnicu kontrolovanému subjektu
 • f/ uložiť zápisnicu o prerokovaní správy kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov
 • g/ oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov

čl. V

Prijímanie a vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov

1/ Prijímanie, evidencia a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov sa riadi zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Tento zákon priamo upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb.

2/ Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

3/ Kontrolu stavu úrovne prijímania, evidovania a vybavovania sťažností v pôsobnosti obecného zastupiteľstva zabezpečuje hlavný kontrolór. Analýzu stavu predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz ročne.

čl. VI

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto zásady kontrolnej činnosti a činnosti hlavného kontrolóra obce Tekovské Lužany boli prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako príloha č. 2 k VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Tekovské Lužany dňa  6.6.2011  a  nadobúdajú účinnosť dňa 22.06.2011.

2. Tieto zásady boli novelizované uznesením OZ v Tekovských Lužanoch č. 338 dňa 30.11.2012. Zmeny a doplnky zásad nadobúdajú účinnosť 15.12.2012.

  


Správy hlavného kontrolóra

2017

2016

2015

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch