Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Mgr. Adriana Kovács

e-mail: adrianakovacs@wdt.sk, adriana.kovacs@tekovskeluzany.sk

 

Zásady kontrolnej činnosti a činnosti hlavného kontrolóra obce

 čl. I

Úvodné ustanovenia

 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je ustanovená zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.

Postavenie a základný predmet činnosti hlavného kontrolóra ustanovuje § 18 a § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov.

 čl. II

 1/ Hlavný kontrolór obce Tekovské Lužany  vykonáva svoju činnosť v rámci samosprávnych orgánov obce Tekovské Lužany.

2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

3/ Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo.

4/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

a/ poslanca obecného zastupiteľstva

b/ starostu obce

c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou

d/ iného zamestnanca obce

e/ podľa osobitného zákona

5/ Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce Tekovské Lužany a platia pre neho príslušné ustanovenia Štatútu obce, Pracovného poriadku obce a Zákona o výkone prác vo verejnom záujme.

6/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

7/ Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle na výkonných orgánoch obce. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže výkon kontroly písomne nariadiť obecnému kontrolórovi starosta obce. Takto nariadená kontrola podlieha dodatočnému schváleniu obecného zastupiteľstva.

8/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí:

a/ vzdaním sa funkcie

b/ odvolaním z funkcie

c/ uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený

e/ smrťou

9/Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

b/ vykonáva funkciu podľa § 18 ods. 5

c/ hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie

d/ bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená

čl. III

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

 Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä:

a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

b/ čerpanie rozpočtu, jeho zmeny a záverečný účet, vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

d/ vykonáva následnú finančnú kontrolu v zmysle § 12 ods. 3 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,

e/ kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,

f/ vedie evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií, sleduje a kontroluje úroveň ich vybavenia (zák.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach),

g/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu.

    Výkonom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nie sú dotknuté práva iných  kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov a povinnosti pracovníkov na úseku riadenia v zmysle zákonníka práce.

 čl. IV

             Hlavný kontrolór je podľa § 13 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite povinný:

a/ vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia kontroly

b/ preukázať sa preukazom kontrolóra alebo písomným poverením na vykonanie kontroly

c/ postupovať pri kontrole tak, aby sa zistila pravdivosť a úplnosť kontrolných zistení

d/ oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou o výsledkoch kontroly pred jej prerokovaním a vyžiadať od neho v lehote určenej kontrolným orgánom písomné vysvetlenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe

e/ prerokovať správu s kontrolovaným subjektom a odovzdať správu a zápisnicu kontrolovanému subjektu

f/ uložiť zápisnicu o prerokovaní správy kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov

g/ oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov

 čl. V

Prijímanie a vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov

1/ Prijímanie, evidencia a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov sa riadi zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Tento zákon priamo upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb.

2/ Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

3/ Kontrolu stavu úrovne prijímania, evidovania a vybavovania sťažností v pôsobnosti obecného zastupiteľstva zabezpečuje hlavný kontrolór. Analýzu stavu predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz ročne.

 čl. VI

Záverečné ustanovenia

  1.  Tieto zásady kontrolnej činnosti a činnosti hlavného kontrolóra obce Tekovské Lužany boli prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako príloha č. 2 k VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Tekovské Lužany dňa  6.6.2011  a  nadobúdajú účinnosť dňa 22.06.2011.

2. Tieto zásady boli novelizované uznesením OZ v Tekovských Lužanoch č. 338 dňa 30.11.2012. Zmeny a doplnky zásad nadobúdajú účinnosť 15.12.2012.

  

Správy hlavného kontrolóra

2017

správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

správa o výsledkoch inventarizácie pokutových blokov a peňažnej hotovosti

kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2016

kontrola zákaziek s nízkou hodnotou

2016

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Správa o vybavovaní sťažností

Správa o kontrole výdavkov v ZŠS

Správa o kontrole na úseku hospodárskej činnosti

Stanovisko k záverečnému účtu obce

Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Správa o kontrole bezhotovostných FO v ZŠ a MŠ

Správa o konrole výdavkov a zapojenia príjmov OP

Správa o kontrole použitia dotácií

Správa o kontrole vedenia pokladne v MOS, MŠ, ZŠ

Správa o výsledkoch vymáhania daňových nedoplatkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

2015

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014

Správa o kontrole daňových nedoplatkov

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Správa o kontrole postupu pri predaji pozemkov

Správa o kontrole pokytnutia a použitia dotácií za rok 2014

Správa o kontrole VO na projekt komunitného centra

Správa o kontrole VO na projekt rekonštrukcie obecného úradu

Stanovisko k záverečnému účtu obce

Správa o kontrole vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Správa o kontrole výdavkov k 30.6.2015

Správa o stave daňových nedoplatkov k 30.6.2015

Správa o následnej kontrole realizácie opatrení pri nakladaní s pohľadávkami

Správa o kontrole vykonávania inventarizácie

Stanovisko k návrhu rozpočtu

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016