Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Odpadové hospodárstvo

Obec Tekovské Lužany v súlade s § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 zverejňuje

 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a triedeného zberu odpadov

v obci Tekovské Lužany.

(podľa VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Lužany)

schéma systému zberu odpadov

 

 

 

A/ Typy používaných zberných nádob

 1. Nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu sú vlastníctvom pôvodcu odpadu, okrem prípadov, keď boli nádoby poskytnuté pôvodcovi obcou, resp. zberovou spoločnosťou.
 2. Na území obce sa pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu určujú nasledovné typy nádob:
 1. 120 litrová240 litrová plastová nádoba – nádoby sú určené na zber zmesového komunálneho odpadu pre rodinné domy, bytové domy a pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,
 2. 1100 litrový plastový, resp. kovový kontajner – kontajner je určený na zber zmesového komunálneho odpadu na vyhradených miestach,
 3. 240 litrová plastová nádoba – určená na triedený zber komunálnych odpadov na vyhradených miestach: modrá na papier, žltá na plasty a zelená na sklo,
 4. veľkoobjemový kovový kontajner na zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, kovového šrotu – umiestnený na zbernom dvore obce; na zber odpadu z cintorínov – umiestnený v priestore cintorínov,
 5. malé smetné nádoby na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev.
 1. Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na obecnom úrade.
 2. Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok a členenia zástavby sa odporúča nasledovne:
 1. rodinné domy – domácnosti:
 • 1 ks 120 litrová zberná nádoba (1 – 4 občania),
 • 2 ks 120 litrová zberná nádoba, resp. 1 ks 240 litrová zberná nádoba (5 a viac občanov),
 1. bytové domy
 • 1 ks 120 litrová zberná nádoba (1 – 4 občania v domácnosti),
 • 2 ks 120 litrová zberná nádoba, resp. 1 ks 240 litrová zberná nádoba (5 a viac občanov v domácnosti),
 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:
 • podľa počtu zaplatených nádob

 

 

B/ Intervaly a systém vývozov

 1. vývoz zmesového komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek je v obci realizovaný podľa harmonogramu vývozu. Harmonogram je každoročne začiatkom roka aktualizovaný a zverejňovaný na úradnej tabuly obce, na internetovej stránke obce a doručovaný do domácností.
 2. Interval vývozu zberných nádob na zmesový komunálny odpad je určený 1 x 14 dní.
 3. Interval vývozu nádob na triedený zber odpadu (vrecia na plast, sklo, ......) z domácností je 1 x mesiac.
 4. Veľkoobjemové kontajnery na triedený zber odpadov a odpadov z cintorínov sú vyvážané podľa ich naplnenosti.
 5. Malé smetné nádoby sa vyvážajú podľa ich naplnenosti.
 6. Drvenie a vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného odpadu z dočasnej skládky BRO zabezpečuje obec podľa potreby, min. 1 x ročne.
 7. Drvenie drobného stavebného odpadu na dočasnej skládke DSO zabezpečuje obec podľa potreby, min. 1 x ročne.

 

C/ Množstvový zber

 1. Na území obce je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a v súlade s platným VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
 2. S účinnosťou od 1.1.2020 obec zavádza množstvový zber odpadov pre všetky fyzické osoby na území obce.

D/ Objemný odpad

 1. Objemným odpadom je komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý pre jeho veľkosť nie je možné umiestniť do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä: nábytok, staré okná, dvere, matrace, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
 2. Zber objemného odpadu je vykonávaný min. 2 x ročne (jarný a jesenný) a to donáškovým spôsobom do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na zbernom dvore.
 3. Pôvodca odpadu, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v obci, alebo má majetkový vzťah k nehnuteľnosti v obci, je oprávnený bezodplatne uložiť na zbernom dvore objemný odpad; pôvodca odpadu je pred uložením odpadu povinný predložiť obsluhe zberného dvora preukaz totožnosti a potvrdenie obecného úradu o uhradení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na príslušný rok.
 4. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve obce.

 

E/ Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne

 1. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne a prevádzkovateľovi reštauračného zariadenia:
 1. Uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu,
 2. Zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do obecnej kanalizácie.
 1. Prevádzkovateľ kuchyne a reštauračného zariadenia je povinný na vyzvanie obce preukázať sa dokladom o zbere a likvidácii biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov oprávnenou spoločnosťou.

 

F/ Triedený zber

 1. Triedený zber do zberných nádob v domácnostiach, prípadne donáškovo na zberný dvor obce

 

 1. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností – domové kompostéry

Patria sem: zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupiny z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

 

 1. Odpady z papiera a lepenky – vrecia v domácnostiach, modré zberné nádoby na verejných priestranstvách, príp. donáška na zberný dvor.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papier, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci a krepový papier a pod.

Nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, obaly z vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, papierový obal zo smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov – viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), plastové obaly (zbierajú sa spolu s plastovým odpadom!) a pod.

 

 1. Odpady zo skla – vrecia v domácnostiach, zelené zberné nádoby na verejných priestranstvách, príp. donáška na zberný dvor.

Patria sem: fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).

 

 1. Drobné odpady z kovu vrátane kovových obalov – vrecia v domácnostiach, žlté zberné nádoby na verejných priestranstvách, príp. donáška na zberný dvor.

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov; medzi drobný kovový odpad tiež patria drobné výrobky z ocele a farebných kovov: ventily, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, kovové obaly z potravín (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), kovové plechovky z nápojov (konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť), papier s hliníkovou fóliou, obaly z vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuliek od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky) od mlieka, smotany, mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, mrazených potravín a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

 1. Odpady z plastu - vrecia v domácnostiach, žlté zberné nádoby na verejných priestranstvách, príp. donáška na zberný dvor.

Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.

Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

 1. Triedený zber donáškovo na zberný dvor obce

 

 1. Jedlé oleje a tuky z domácností – jedlé oleje v plastových/sklenených fľašiach, tuky v nádobách so širokým otvorom

 

 1. Textil a šatstvo

Patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu.

Nepatria sem: hrubo znečistený textil a šatstvo chemikáliami a olejmi.

 

 1. Elektroodpad z domácností

Patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod.

Nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod.

 

 1. Použité batérie a akumulátory

 

 1. Farbivá a chemikálie a ďalšie odpady s obsahom škodlivín

Patria sem: voľne dostupné rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

 

 1. Odpadové oleje

Patria sem: použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje a hydraulické oleje

 

 

 1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad, ktorý je možno kompostovať)
 • domové kompostéry
 • donáškovo na dočasnú skládku biologicky rozložiteľného odpadu

 

 

Orientačný prepočet drobných stavebných odpadov

 

Charakter odpadu

objem

kilogramy

tony

Betón cementový

1 m3

2400

2,4

Dechtová lepenka

1 m3

1100

1,1

Dlaždice a obkladačky

1 m3

2000 – 2300

2,0 – 2,3

Kamenná drvina

1 m3

1500 – 1800

1,5 – 1,8

Keramická dlažba

1 m3

2000

2,0

Kvádre

1 m3

1300

1,3

Linoleum

1 m3

1200

1,2

Obkladacie dosky

1 m3

2300

2,3

Odpad z demolácií

1 m3

1600

1,6

Odpadová dechtová lepenka

1 m3

1100

1,1

Piesok

1 m3

2000

2,0

Sadrokartón

1 m3

750

0,75

Sadrové dosky

1 m3

800 – 1200

0,8 – 1,2

Sklo s drôtenou vložkou

1 m3

2700

2,7

Sklolaminát

1 m3

1850

1,85

Stavebná suť – zmes

1 m3

1200 – 1500

1,2 – 1,5

Strešné krytiny – cementové

1 m3

2300

2,3

Strešné krytiny – pálené

1 m3

1800

1,8

Tehlová drvina

1 m3

1200

1,2

Tehly odľahčené

1 m3

1700

1,7

Tehly plné

1 m3

1800

1,8

Tvárnice plné betónové

1 m3

2200

2,2

Tvárnice pórobetónové

1 m3

600

0,6

Tvárnice škvarobetónové

1 m3

1500

1,5

Umakart

1 m3

1400

1,4

Výkopová zemina

1 m3

1500 - 1800

1,5 – 1,8

 

 

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch