Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Evidencia obyvateľov

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

a) vedie evidenciu obyvateľov mesta, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
b) vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
c) vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
d) spracováva charakteristiky na občanov mesta podľa dožiadania súdov, polície,
prokuratúry a ďalších inštitúcií.

 

Kontakt:

Mária Drevaňová

Tel.: 036/77 23 501
Fax: 036/77 23 129

E-mail: maria.drevanova@tekovskeluzany.sk

 

Pokyny na vybavenie:

 

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU


Pri hlásení sa k trvalému pobytu Obecný úrad Tekovské Lužany oddelenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov požaduje od občana podľa § 4, odst. 1,2 citovaného zákona:

- občiansky preukaz (v prípade, že ho nemá iný doklad preukazujúci jeho totožnosť), ďalej platné doklady potrebné k overeniu úplnosti a správnosti ustanovených údajov na hlásenie pobytu /rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu doklad o rozvode, a iné/.
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme - medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať dátum starší ako 3 mesiace!

Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt a štatistické hlásenie o sťahovaní občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho novom trvalom pobyte.

 


HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Pri hlásení prechodného pobytu občan predloží všetky doklady, ktoré sú uvedené pri hlásení k trvalému pobytu.

Vyplnené oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho prechodnom pobyte na dobu určitú maximálne 5 rokov.VYBAVOVANIE PRVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU /dovŕšenie 15 rokov/

Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča k overeniu trvalého pobytu uvedeného na prihlasovacom lístku.

 

VYBAVENIE NOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU PRI ZMENE PRIEZVISKA

- po sobáši - predložiť občiansky preukaz a sobášny list, ak sa sobáš uskutočnil v zahraničí, treba predložiť sobášny list vystavený Osobitnou matrikou v Bratislave
- po rozvode - predložiť občiansky preukaz a potvrdenie alebo rozhodnutie o zmene priezviska vydané príslušným Matričným úradom.VYBAVENIE NOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU PRI STRATE ALEBO KRÁDEŽI OP

občan predloží iný doklad totožnosti t.j. rodný list, pas, zdravotný preukaz poistenca a zaplatí správny poplatok v sume 100,-- Sk za vydanie potvrdenia o jeho trvalom pobyte.


SPRÁVNE POPLATKY


V prípade, že občan resp. organizácia požiada o vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte občana sa za tento úkon požaduje v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákon č. 145/1995 Z.z. správnych poplatkov položka 8 správny poplatok v sume 100,- Sk, ktorú je možné zaplatiť v hotovosti na OcÚ v pokladni alebo poštovou poukážkou, ktorú občan obdrží na evidencii obyvateľov.

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte občana sú oslobodené: pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby.

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky / odovzdá občiansky preukaz na OR PZ/.
Doterajší pobyt sa zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský alebo obecný úrad nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.


ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt môže občan zrušiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania nahlásením na evidencii obyvateľstva a odovzdá potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré dostal od OcÚ pri prihlasovaní na prechodný pobyt. Ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


SÚPISNÉ ČÍSLA

 

Pri vybavovaní súpisných a orientačných čísel pre stavby /rodinné domy, garáže hospodárske budovy a iné/ podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 31/2003 sa vyžaduje predložiť:

- ak ide o stavbu do 01.10.1976 - užívacie povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, ak tomu tak nie je iné údaje o právnych vzťahoch k stavbe kúpno-predajnú zmluvu, dedičské konanie, aktuálny výpis listu vlastníctva, a iné.

ak ide o stavby po 01.10.1976 - kolaudačné rozhodnutie /právoplatné/, v prípade kúpy alebo iným nadobudnutím aktuálny výpis listu vlastníctva.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch