Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Matričný úrad,Evidencia obyvateľstva

Mgr. Monika Szilvásová - matrikárka

Tel.: 036/77 23 501
 

E-mail:  matrika@tekovskeluzany.sk

Matrika uzavretia manželstva

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na
 • matričnom na úrade
 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho
 • manželstva
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť
 • manželstvo
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie
 • matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez
 • ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
 • štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti: 66 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
 • medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami :33 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a medzi
 • cudzincom: 66 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt : 199 €

Matrika úmrtia

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz manžela /-ky/ zomrelého
 • rodný list zomrelého
 • sobášny list zomrelého
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti

 • 5 €

Osvedčovanie listin a podpisov

sa vykonáva podľa zákona č. 599/2001 Z.z.

Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu .................................2 €

za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny ................................................2€

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

a) vedie evidenciu obyvateľov obce, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
b) vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
c) vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
d) potvrdzuje údaje o pobyte občanov obce na dožiadania súdov, polície,
prokuratúry a ďalších inštitúcií.

Hlásenie trvalého pobytu

Pri hlásení sa k trvalému pobytu Obecný úrad Tekovské Lužany oddelenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 496/2008 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov požaduje od občana podľa §3, odst. 8 citovaného zákona:

 • občiansky preukaz (v prípade, že ho nemá iný doklad preukazujúci jeho totožnosť), ďalej platné doklady potrebné k overeniu úplnosti a správnosti ustanovených údajov na hlásenie pobytu /rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu doklad o rozvode, a iné/.
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť
 • zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
 • list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
 • zmluva o podnájme - medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
 • čestné prehlásenie s overeným podpisom v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať dátum starší ako 3 mesiace!
Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt a štatistické hlásenie o sťahovaní občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho novom trvalom pobyte.

Hlásenie prechodného pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu občan predloží všetky doklady, ktoré sú uvedené pri hlásení k trvalému pobytu.

Vyplnené oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho prechodnom pobyte na dobu určitú maximálne 5 rokov.

Vybavovanie prvého občianskeho preukazu /dovŕšenie 15 rokov/

Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča k overeniu trvalého pobytu uvedeného na prihlasovacom lístku.

Vybavenie nového občianskeho preukazu pri zmene priezviska

 • po sobáši - predložiť občiansky preukaz a sobášny list, ak sa sobáš uskutočnil v zahraničí, treba predložiť sobášny list vystavený Osobitnou matrikou v Bratislave
 • po rozvode - predložiť občiansky preukaz a potvrdenie alebo rozhodnutie o zmene priezviska vydané príslušným Matričným úradom.

Vybavenie nového občianskeho preukazu pri strate alebo krádeži OP

občan predloží iný doklad totožnosti t.j. rodný list, pas, zdravotný preukaz poistenca a zaplatí správny poplatok v sume 5 €  za vydanie potvrdenia o jeho trvalom pobyte.

Správne poplatky

V prípade, že občan resp. organizácia požiada o vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte občana sa za tento úkon požaduje v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákon č. 439/2012 Z.z. o  správnych poplatkoch ,správny poplatok v sume 5 € ktorú je možné zaplatiť v hotovosti na OcÚ v pokladni alebo poštovou poukážkou, ktorú občan obdrží na evidencii obyvateľov.

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte občana sú oslobodené: pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby.

Zrušenie trvalého pobytu 

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky / odovzdá občiansky preukaz na OR PZ/.
Doterajší pobyt sa zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský alebo obecný úrad nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.

Zrušenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt môže občan zrušiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania nahlásením na evidencii obyvateľstva a odovzdá potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré dostal od OcÚ pri prihlasovaní na prechodný pobyt. Ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Súpisné čísla

Pri vybavovaní súpisných a orientačných čísiel pre stavby/rodinné domy, garáže, hospodárske budovy a iné/podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 125/2015 Z.zZ. o refistri adries sa vyžaduju predložiť:

 • ak ide o stavbu do 01.10.1976 - užívacie povolenie resp.kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, ak tomu tak nie je iné údaje o právynch vzťahoch k stavbe kúpno-predajnú zmluvu, dedičské konanie, aktuálny výpis listu vlastníctva, a iné.
 • ak ide o stavby po 01.10.1976 - kolaudačné rozhodnutie/právoplatné/, v prípade kúpy alebo iným nadobudnutím aktuálny výpis listu vlastníctva a zameranie adresného bodu geodetom.

Zmena správnych poplatkov od 1.1.2018 na úseku matriky a za osvedčovanie podpisov a fotokópií listín.

Stavebné konanie - formuláre ku stiahnutiu

Formuláre (145.5 kB)

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch