Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mária Drevaňová

matrikárka

Tel.: 036/77 23 501
Fax: 036/77 23 129

E-mail:  matrika@tekovskeluzany.sk

MATRIKA UZAVRETIA MANŽELSTVA 
Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na
matričnom na úrade
- platné občianske preukazy snúbencov
- rodné listy snúbencov
- ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
- rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho
manželstva
- maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť
manželstvo
- ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie
matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
- doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez
ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva

 

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
  medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €
  - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
  štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €
  - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 €
  - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti: 66 €
  - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
  medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami :33 €
  - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a medzi
  cudzincom: 66 €
  - uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €
  - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt : 199 €

  MATRIKA ÚMRTIA
  Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:
  - občiansky preukaz zomrelého
  - občiansky preukaz manžela /-ky/ zomrelého
  - rodný list zomrelého
  - sobášny list zomrelého
  - listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

  Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:
  Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

  Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti
 • 5 €

 

OSVEDČOVANIE LISTIN A PODPISOV

sa vykonáva podľa zákona č. 599/2001 Z.z.

 

Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu .................................1,50 €

za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny ..........................................1,50 €

. Oddelenie evidencie obyvateľstva:

a) vedie evidenciu obyvateľov obce, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
b) vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
c) vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
d) potvrdzuje údaje o pobyte občanov obce na dožiadania súdov, polície,
prokuratúry a ďalších inštitúcií.

 

 

. HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU
Pri hlásení sa k trvalému pobytu Obecný úrad Tekovské Lužany oddelenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 496/2008 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov požaduje od občana podľa §3, odst. 8 citovaného zákona:

- občiansky preukaz (v prípade, že ho nemá iný doklad preukazujúci jeho totožnosť), ďalej platné doklady potrebné k overeniu úplnosti a správnosti ustanovených údajov na hlásenie pobytu /rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu doklad o rozvode, a iné/.
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme - medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať dátum starší ako 3 mesiace!
Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt a štatistické hlásenie o sťahovaní občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho novom trvalom pobyte.


HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU
Pri hlásení prechodného pobytu občan predloží všetky doklady, ktoré sú uvedené pri hlásení k trvalému pobytu.

Vyplnené oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho prechodnom pobyte na dobu určitú maximálne 5 rokov.


VYBAVOVANIE PRVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU /dovŕšenie 15 rokov/
Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča k overeniu trvalého pobytu uvedeného na prihlasovacom lístku.

VYBAVENIE NOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU PRI ZMENE PRIEZVISKA
- po sobáši - predložiť občiansky preukaz a sobášny list, ak sa sobáš uskutočnil v zahraničí, treba predložiť sobášny list vystavený Osobitnou matrikou v Bratislave
- po rozvode - predložiť občiansky preukaz a potvrdenie alebo rozhodnutie o zmene priezviska vydané príslušným Matričným úradom.

VYBAVENIE NOVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU PRI STRATE ALEBO KRÁDEŽI OP
občan predloží iný doklad totožnosti t.j. rodný list, pas, zdravotný preukaz poistenca a zaplatí správny poplatok v sume 5 €  za vydanie potvrdenia o jeho trvalom pobyte.


SPRÁVNE POPLATKY
V prípade, že občan resp. organizácia požiada o vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte občana sa za tento úkon požaduje v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákon č. 439/2012 Z.z. o  správnych poplatkoch ,správny poplatok v sume 5 €

ktorú je možné zaplatiť v hotovosti na OcÚ v pokladni alebo poštovou poukážkou, ktorú občan obdrží na evidencii obyvateľov.

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte občana sú oslobodené: pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby.

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU 
Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky / odovzdá občiansky preukaz na OR PZ/.
Doterajší pobyt sa zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský alebo obecný úrad nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.


ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU
Prechodný pobyt môže občan zrušiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania nahlásením na evidencii obyvateľstva a odovzdá potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré dostal od OcÚ pri prihlasovaní na prechodný pobyt. Ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

SÚPISNÉ ČÍSLA

Pri vybavovaní súpisných a orientačných čísiel pre stavby/rodinné domy, garáže, hospodárske budovy a iné/podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 125/2015 Z.zZ. o refistri adries sa vyžaduju predložiť:

-ak ide o stavbu do 01.10.1976 - užívacie povolenie resp.kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, ak tomu tak nie je iné údaje o právynch vzťahoch k stavbe kúpno-predajnú zmluvu, dedičské konanie, aktuálny výpis listu vlastníctva, a iné.

-ak ide o stavby po 01.10.1976 - kolaudačné rozhodnutie/právoplatné/, v prípade kúpy alebo iným nadobudnutím aktuálny výpis listu vlastníctva a zameranie adresného bodu geodetom.

 

Zmena správnych poplatkov od 1.1.2018 na úseku matriky a za osvedčovanie podpisov a fotokópií listín.