Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Matričný úrad,Evidencia obyvateľstva

Mgr. Monika Szilvásová - matrikárka

Tel.: 036/77 23 501
 

E-mail:  matrika@tekovskeluzany.sk

Matrika uzavretia manželstva

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na
 • matričnom na úrade
 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho
 • manželstva
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť
 • manželstvo
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie
 • matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez
 • ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva

 

 • Poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

   

  30 eur

  Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

   

  30 eur

  Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

   

  100 eur

  Poplatok za uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

   

  100 eur

  Poplatok za uzavretie manželstva medzi cudzincami

   

  280 eur

  Poplatok za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

   

  280 eur

Matrika úmrtia

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz manžela /-ky/ zomrelého
 • rodný list zomrelého
 • sobášny list zomrelého
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti

 • 5 €

Osvedčovanie listin a podpisov

sa vykonáva podľa zákona č. 599/2001 Z.z.

Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu .................................2 €

za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny ................................................2€

Oddelenie evidencie obyvateľstva:

a) vedie evidenciu obyvateľov obce, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
b) vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),
c) vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,
d) potvrdzuje údaje o pobyte občanov obce na dožiadania súdov, polície,
prokuratúry a ďalších inštitúcií.

Hlásenie trvalého pobytu

Pri hlásení sa k trvalému pobytu Obecný úrad Tekovské Lužany oddelenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 496/2008 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov požaduje od občana podľa §3, odst. 8 citovaného zákona:

 • občiansky preukaz (v prípade, že ho nemá iný doklad preukazujúci jeho totožnosť), ďalej platné doklady potrebné k overeniu úplnosti a správnosti ustanovených údajov na hlásenie pobytu /rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu doklad o rozvode, a iné/.
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť
 • zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
 • list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
 • zmluva o podnájme - medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
 • čestné prehlásenie s overeným podpisom v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať dátum starší ako 3 mesiace!
Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt a štatistické hlásenie o sťahovaní občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho novom trvalom pobyte.

Hlásenie prechodného pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu občan predloží všetky doklady, ktoré sú uvedené pri hlásení k trvalému pobytu.

Vyplnené oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov.
Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho prechodnom pobyte na dobu určitú maximálne 5 rokov.

Vybavovanie prvého občianskeho preukazu /dovŕšenie 15 rokov/

Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt občan obdrží na evidencii obyvateľov, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča k overeniu trvalého pobytu uvedeného na prihlasovacom lístku.

Vybavenie nového občianskeho preukazu pri zmene priezviska

 • po sobáši - predložiť občiansky preukaz a sobášny list, ak sa sobáš uskutočnil v zahraničí, treba predložiť sobášny list vystavený Osobitnou matrikou v Bratislave
 • po rozvode - predložiť občiansky preukaz a potvrdenie alebo rozhodnutie o zmene priezviska vydané príslušným Matričným úradom.

Vybavenie nového občianskeho preukazu pri strate alebo krádeži OP

občan predloží iný doklad totožnosti t.j. rodný list, pas, zdravotný preukaz poistenca a zaplatí správny poplatok v sume 7 €  za vydanie potvrdenia o jeho trvalom pobyte.

Správne poplatky

V prípade, že občan resp. organizácia požiada o vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte občana sa za tento úkon požaduje v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákon č. 439/2012 Z.z. o  správnych poplatkoch ,správny poplatok v sume 7 € ktorú je možné zaplatiť v hotovosti na OcÚ v pokladni .

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte občana sú oslobodené: pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby.

Zrušenie trvalého pobytu 

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky / odovzdá občiansky preukaz na OR PZ/.
Doterajší pobyt sa zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský alebo obecný úrad nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.

Zrušenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt môže občan zrušiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania nahlásením na evidencii obyvateľstva a odovzdá potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré dostal od OcÚ pri prihlasovaní na prechodný pobyt. Ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Súpisné čísla

Pri vybavovaní súpisných a orientačných čísiel pre stavby/rodinné domy, garáže, hospodárske budovy a iné/podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 125/2015 Z.zZ. o refistri adries sa vyžaduju predložiť:

 • ak ide o stavbu do 01.10.1976 - užívacie povolenie resp.kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, ak tomu tak nie je iné údaje o právynch vzťahoch k stavbe kúpno-predajnú zmluvu, dedičské konanie, aktuálny výpis listu vlastníctva, a iné.
 • ak ide o stavby po 01.10.1976 - kolaudačné rozhodnutie/právoplatné/, v prípade kúpy alebo iným nadobudnutím aktuálny výpis listu vlastníctva a zameranie adresného bodu geodetom.

Zmena správnych poplatkov od 1.1.2018 na úseku matriky a za osvedčovanie podpisov a fotokópií listín.

Zmeny v správnych poplatkoch od 01.04.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 303.51 kB

Stavebné konanie - formuláre ku stiahnutiu

Formuláre (145.5 kB)

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch