Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Roky 2018 - 2022

 

28.8.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

návrh I. zmeny rozpočtu

 

24.7.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia

návrh koncesnej zmluvy na prevádzku kanalizácie a ČOV

 

Zápisnica

zápisnica z 6. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 6. zasadnutia OZ

 

26.06.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh záverečného účtu za rok 2018

 

Zápisnica

zápisnica z 5. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 5. zasadnutia OZ

 

05.06.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

návrh Záverečného účtu obce za rok 2018

vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ Tekovské Lužany

vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM Tekovské Lužany

vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

 

Zápisnica

zápisnica z 4. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 4. zasadnutia OZ

 

10.04.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Tekovské Lužany

Výročná správa komunitného centra za rok 2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

 

Zápisnica

zápisnica z 3. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 3. zasadnutia OZ

 

13.02.2019

Navrhované dokumenty

návrh programu

správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018

správa hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností za rok 2018

výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu kultúry

výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu športu

 

Zápisnica

zápisnica z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenie z 2. zasadnutia OZ

 

19.12.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019

príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018

návrh rozpočtu 2019 - 2021 - úvod

návrh rozpočtu 2019 - 2021 - tabuľková časť

návrh rozpočtu 2019 - 2021 - programová časť

 

Zápisnica

zápisnica z 1. zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z 1. zasadnutia OZ

 

 

28.11.2018

Navrhované dokumenty

návrh programu

návrh členov komisií OZ

Zápisnica

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Uznesenia

uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ