Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kancelária prvého kontaktu


Obecný úrad Tekovské Lužany
SNP 43


Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:             8.00 – 12,00 h   13,00 – 15.30 h
Utorok:                  8.00 – 12.00 h   13,00 – 15,30 h
Streda:                  8.00 – 12,00 h   13,00 – 17,00 h
Štvrtok:                 8.00 – 12,00 h   13,00 – 15,30 h
Piatok:                   8.00 – 12,00 h


Kontakt:

Aneta Jančíková, referent kancelárie prvého kontaktu

tel. +421367720170, e-mail: kontakt@tekovskeluzany.sk

prízemie, č.dv. 6

Kancelária prvého kontaktu

je pracovisko Obecného úradu v Tekovských Lužanoch, ktoré občan navštívi, keď potrebuje:

 • získať informácie o samospráve obce Tekovské Lužany, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch
 • získať úradné tlačivá (formuláre) ku svojej žiadosti
 • podať písomnú alebo ústnu žiadosť, vrátane sťažností
 • podať akýkoľvek námet, pripomienku, podnet, pochvalu alebo kritiku na činnosti súvisiace so samosprávou
 • požiadať o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • osvedčiť listinu alebo podpis na listine
 • vybaviť rybársky lístok
 • vybaviť potvrdenia k žiadosti o dávku v hmotnej núdzi
 • nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov obce Tekovské Lužany ako štatút obce, všeobecne záväzných nariadení obce, rozpočtu, záverečného účtu
 • objednať vývoz a likvidáciu fekálií
 • zaplatiť poplatok za trhové miesto
 • vyhlásiť reláciu v miestnom rozhlase
 • kúpiť propagačný materiál o obci Tekovské Lužany

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

POPLATKY

Osvedčenie podpisu: 1,50 € / podpis
Osvedčenie listiny: 1,50 € / strana

- oslobodenie od poplatku v zmysle zákona

K osvedčeniu podpisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

 

V zmysle Zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami NEVYKONÁVAME OSVEDČOVANIE v nasledovných prípadoch:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (tieto môže v zmysle Notárskeho poriadku osvedčovať výlučne notár)
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny k českom jazyku
 • ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak ide o odpis alebo kópiu občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu a pod.
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií (napr. listy vlastníctva a kópie z katastralnej mapy)
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)