Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Terénna sociálna práca
 

i_2348277i_2348279

Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Tekovské Lužany sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

http://www.esf.gov.sk/     http://www.fsr.gov.sk/

i_297533

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Tekovské Lužany sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Fond sociálneho rozvoja (FSR) začal s realizáciou národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP), podporeného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom národného projektu TSP je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu TSP v obciach, ktorým sa obce odbremenia od doterajšieho spôsobu administrácie dopytovo orientovaných projektov a ktorý podnieti ďalší rozvoj a skvalitnenie výkonu terénnej sociálnej práce.

Cieľové skupiny:
• skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:
• zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov
• štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
• zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
• zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
• zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

Cieľom projektu je podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
• Podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom, ktoré bránia prístupu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trh práce
• Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti a zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity
• Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

• Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
• Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
• Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí prostredníctvom supervízie.
• Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
• Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
• Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
• Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

• Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
• Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
• Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných)
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
• Poskytovanie poradenstva v oblasti: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy, zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže, získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti,, využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel.

Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce.

• Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci.
• Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii.
Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.
• Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).
• Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
• Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie

Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

NP TL.pdf

 

Terénna sociálne práca II

 Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I a pokračuje na základe úspešnej žiadosti obce Tekovské Lužany v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské  zdroje www.esf.gov.sk .

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Dóžická

Terénny pracovník: Irena Tóthová

Sídlo kancelárie TSP: Poštová 99, 93541 Tekovské Lužany

Telefónny kontakt: 0911927146

Cieľové skupiny:

-             marginalizované skupiny,

-             jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

-             rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

-             nízkopríjmové domácnosti,

-             mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy,

-             osoby so zdravotným postihnutím,

-             seniori,

-             deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,

-             deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-             znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,

-             žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,

-             verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

-             subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-             subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

  Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity.

 Cieľom je:

  • zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce,
  • zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti,
  • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov,
  • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov.

• Zmluva o spolupráci číslo N20200129020

• Začiatok realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): september 2019

• Ukončenie realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): marec 2023