Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany č. 1/2017

Typ: ostatné
Obec Tekovské Lužany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Tekovské Lužany č. 1/2017

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tekovské Lužany starosta obce na návrh komisie pre kultúru a medzinárodné vzťahy, komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo a komisie pre ochranu životného prostredia, výstavbu a regionálny rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v rozpočtovom roku 2017.

            Dotáciu z rozpočtu obce možno poskytnúť právnickým osobám, a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo na území obce, alebo pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce na podporu a rozvoj kultúry, všeobecne prospešných služieb, ochrany životného prostredia, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Dotáciu je možné poskytnúť na jednorazové podujatia, alebo na projekty dlhodobého zamerania pri splnení nasledovných podmienok:

 

 1. Žiadateľ: a) má sídlo, pôsobí, alebo vykonáva činnosť na území obce

          b) má vyrovnané všetky záväzky voči obci.

           

 1. Termín predkladania žiadostí: do 31.3.2017 12:00 hod. prostredníctvom pošty, alebo osobne do podateľne obecného úradu v dvoch vyhotoveniach.

 

 1. Kompletná písomná žiadosť musí obsahovať:
 • presnú identifikáciu žiadateľa
 • názov a popis podujatia, projektu
 • celkové náklady, podrobný rozpočet, finančnú spoluúčasť ďalších subjektov a požadovanú výšku dotácie
 • formu propagácie obce
 • podpis oprávnenej osoby- štatutárneho zástupcu žiadateľa

 

 1. Pri posudzovaní žiadostí bude komisia prihliadať najmä na tieto kritériá:
 • účel dotácie
 • prínos projektu pre obyvateľov obce
 • zapojený počet obyvateľov
 • zapojenie viacerých generácií
 •  
 • propagácia obce

 

 1. Na poskytnutie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok.

 

 1. Dotáciu nemožno poskytnúť politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

 

 1. Dotácia podlieha zúčtovaniu podľa charakteru jej poskytnutia.

 

 1. Finančné prostriedky nemožno použiť na:
 • úhradu miezd, platov a odmien
 • honoráre pre organizátorov podujatí

 

 1. Celková výška prostriedkov na túto výzvu je 10.000 EUR.

 

 

 

 

 

 

Ing. Marián Kotora

starosta obce

 

 


Príloha

Vytvorené: 8. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2017 23:06
Autor: Ing. Margaréta Szabóová