Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Typ: ostatné
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030/IÚS NSK – Oznámenie o strategickom dokumente

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 (ďalej aj ako „PHRaSR“) je, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,  strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030) a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu (v tomto prípade Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja). Obsah PHRaSR napĺňa súčasne požiadavku na spracovanie integrovanej územnej stratégie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu, Európskej rady a odporúčaní Európskeho výboru regiónov. Integrovaná územná stratégia je základom pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, vrátane integrovaných územných investícií.

Nitriansky samosprávny kraj začal s prípravou dokumentu v mesiaci september 2020. V mesiaci február 2021, NSK v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslal na Okresný úrad životného prostredia v Nitre, Odbor starostlivosti o ŽP „Oznámenie o strategickom dokumente“.

Podľa § 6 ods. 1 zákona Vám oznamujeme, že stanoviská verejnosti je možné predkladať na adresu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, ako aj mailom na adresu: marianna.hradnanska@minv.sk.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskehosamospra-1

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11988


Vytvorené: 22. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2021 11:55
Autor: Ing. Margaréta Szabóová