Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o projekte "Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany"

Typ: ostatné
-

Obec Tekovské Lužany podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ     

Názov projektu

Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany

Hlavný cieľ projektu

Realizáciou projektu sa vybuduje 17,8755 km stokovej siete kanalizačnej siete (gravitačné stoky v celkovej dĺžke 16,1805 km a tlakové stoky v celkovej dĺžke 1,695 km), ČS splaškové vrátane technologickej časti v počte 5 ks, kanalizačné

odbočky gravitačné v počte 953 ks, elektrické prípojky NN, kanalizačné odbočky tlakové 10 ks, ČOV s kapacitou 3200 EO, pričom cieľom je pripojiť na obecnú kanalizáciu minimálne 2800 obyvateľov.

Kontrahovaná výška NFP

12 286 321,98 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

mžp sr    OP kžp   eu


Vytvorené: 11. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:11
Autor: