Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú.- Tekovské Lužany - 15.11.2022

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú.- Tekovské Lužany - 15.11.2022

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 14.11.2022 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny s obvodom kmeňa predom neurčeným, rastúcom na parcele č. 1733/2 register CKN v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Odôvodnenie žiadosti: žiadateľ uviedol ohrozovanie zdravia a majetku

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na spoločnom obecnom úrade v Želiezovciach, v budove mestského úradu Želiezovce SNP 2, Želiezovce

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.tekovskeluzany.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Spoločný obecný úrad Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce alebo elektronicky na adresu zoltan.nagy@zeliezovce.sk

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022 Zodpovedá: Aneta Jančíková

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch