Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Osloboditeľov 36, 935 41 Tekovské Lužany

s nástupom 15.08.2022

 

  1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady

• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.

  1. Iné kritériá a požiadavky

• občianska bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.

• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.

• osobné a morálne predpoklady

• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

• organizačné a riadiace schopnosti

• znalosť príslušnej legislatívy

  1. Zoznam požadovaných dokladov

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

• štruktúrovaný profesijný životopis,

• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

• potvrdenie preukazujúce dĺžku pedagogickej praxe,

•  písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa MŠ,

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch.

 

  1. Termín a miesto podania žiadosti do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženými požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa na adresu:

Obec Tekovské Lužany, SNP č. 43, 935 41 Tekovské Lužany alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Tekovských Lužanoch do 17. júna 2022 do 12.00 hod.

Obálku označte textom: „Výberové konanie – MŠ – NEOTVÁRAŤ“

 

Termín, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením všetkým uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky do výberového konania.

výberové konanie

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022 Zodpovedá: Marián Kotora, Ing.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch