Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Európai parlamenti választások 2019

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Európai parlamenti

választások

a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választások időpontja

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

2019. május 25-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

II

Választói jog

A Szlovák Köztársaság területén zajló európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára jogosult választani, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betölti 18. életévét, valamint az Európai Unió más tagországainak állampolgárai, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betöltik 18. életévüket.

A Szlovák Köztársaság területén az európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára is jogosult választani, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagországa területén, legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét, és a választások napján a Szlovák Köztársaság területén tartózkodik.

Választani az Európai Parlamentbe ugyanazon a választáson csak az Európai Unió egy tagországában lehet.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

Az Európai Parlament képviselőjévé választható

 •  a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén,
 •  az Európai Unió más tagországának állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, akit nem fosztottak meg a választhatóság jogától az Európai Unió azon tagországában, amelyiknek állampolgára, és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén.

Az Európai Parlament képviselőjelöltjeként ugyanazokon a választásokon csak az Európai Unió egy tagországában lehet indulni.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

 •  a szabadságvesztés-büntetés töltése,
 •  jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,
 • a cselekvőképességtől való megfosztottság.

 

 

IV

Az Európai Unió más tagállama állampolgárának bejegyzése a választói névjegyzékbe

Az Európai Unió más tagállama olyan állampolgárát, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, saját kérelme és nyilatkozata alapján a választói névjegyzékbe az a község jegyzi be, amelyben az Európai Unió más tagállama állampolgárának az állandó lakhelye van.

A kérelmet a nyilatkozattal együtt a választások előtt legkésőbb 40 nappal kell benyújtani, (legkésőbb 2019. április 15-én), különben a választói névjegyzékbe való bejegyzés joga megszűnik.

Az a választópolgár, aki az európai parlamenti választásokhoz az Európai Unió más tagállamában kérvényezi a választói névjegyzékbe való bejegyzését, és egyúttal a Szlovák Köztársaságban is kérvényezi a választói névjegyzékbe való bejegyzését, kihágást követ el, amelyért 100 eurós bírság kerül kiszabásra.

V

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói névjegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (azaz legkésőbb 2019. 5. 24-én) a községi hivatal nyitvatartási óráiban. A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirati formában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően
15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (azaz legkésőbb 2019. 05. 03-án),

elektronikus úton (e-mailben) úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően
15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (azaz legkésőbb 2019. 05. 03-án). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 •  utónév és családi név,
 •  személyi szám, ha az Európai unió más tagállamának állampolgáráról van szó, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, a születési dátuma, amennyiben nincs személyi száma,
 •  állampolgárság,
 •  állandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 •  levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt.

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (azaz 2019. 05. 24-én).

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 •  utónév és családi név,
 •  személyi szám, ha az Európai unió más tagállamának állampolgáráról van szó, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, a születési dátuma, amennyiben nincs személyi száma,
 •  állampolgárság,
 •  állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány csak a személyi igazolvánnyal vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélyével együtt érvényes.

VI

A szavazás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

 •  abban a választókörzetben, amelynek a választói névjegyzékébe be van jegyezve,
 •  bármely választókörzetben a választói igazolvány alapján vagy
 •  szlovák útlevél alapján, ha nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagállama területén.

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélye felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélyével együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

Az a választópolgár, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagállama területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területen a választópolgár a szavazólapok közül egyet további kitöltés nélkül behelyez a borítékba vagy a szavazólapok egyikén megjelöli elsőbbségi szavazatát legfeljebb két jelölt sorszámának bekarikázásával. Ezután a választópolgár a szavazólapot behelyezi a borítékba és azt követően a szavazóurnába.   

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólapok helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja. A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérheti, hogy a borítékot az ő jelenlétében más személy helyezze be a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapokat a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra. A választóhelyiségen kívüli szavazás esetén a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapokat a választókörzeti választási bizottság tagjai előtt megsemmisíti.

***

További információk az európai parlamenti választásokról a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának weboldalán érhetők el

http://www.minv.sk/?volby-ep

Dátum vloženia: 4. 3. 2019 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2019 11:38
Autor: Ing. Margaréta Szabóová

KÉPBEN mobiltelefonos applikáció

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Képek a község életéből