Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

1/2019/NSK/DRP sz. pályázati kiírás - Nyitra megye dotációs rendszeréből

Az Alsó-Garam menti fejlesztési partnerség pályázatot hirdet a régió területén működő falvak szervezetek és vállalkozók részére.

   „Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 Leader nsk

                                          

Kód výzvy: 1/2019/NSK/DRP

 

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo (ďalej len „MAS DRP“) vyhlasuje dňa 14.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2019 v termíne

 

od 15.01.2019 do 11.02.019 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude

od 04.02.2019 do 11.02.2019 v priestoroch kancelárie / sídla MAS

(Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38) denne od 9:00 do 15:30 hod.

 

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení neskorších zmien a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“).
  • Žiadosť sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach (1x originál / 1x kópia) v kancelárii / sídle MAS DRP (Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č.d.38).
  • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
  • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom MAS DRP.
  • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP, adresa: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01, 2. posch., č.d.38, telefón: +421 905 164 423 e-mail: manazerdrp@gmail.com
  • Manažér MAS: Ing. Margaréta Szabóová (manazerdrp@gmail.com)
  • Prílohy k tejto výzve sú zverejnené na internetovej stránke MAS DRP www.drp.sk.

 

Prílohy:

 

V Želiezovciach, dňa 15.01.2019

 

 

PhDr. Melinda Bögi Pathó

predseda o. z.

MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

http://www.drp.sk/aktuality-1/?ftshow=86#news86

Dátum vloženia: 16. 1. 2019 9:30
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 1. 2019 22:27
Autor: Ing. Margaréta Szabóová

KÉPBEN mobiltelefonos applikáció

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Képek a község életéből