Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Podpora projektov obcí, neziskových organizácií a podnikateľv od OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie projektových návrhov č. 1/2020/NSK/DRP je otvorená do 26.03.2020.

„Miestna akčná skupina“

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov - žiadostí  o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 Leader NSK

                                          

Kód výzvy: 1/2020/NSK/DRP

 

Miestna akčná skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

 (ďalej len „MAS DRP“) vyhlasuje dňa 27.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS DRP Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 2 LEADER NSK na rok 2020 v termíne od 27.02.2020 do 26.03.2020 pre opatrenia :

 

Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

 

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“)

bude od 18.03.2020 do 26.03.2020 v priestoroch kancelárie/sídla MAS DRP (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce).

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení neskorších zmien a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 2 LEADER NSK.

 

Pokyny:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“).

 

Žiadosť sa predkladá vo dvoch (2) vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS DRP (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce).

  • Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
  • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2 a schválené Výkonným orgánom MAS DRP.
  • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.

 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS DRP:

adresa: (SNP 2, Mestský úrad II.posch., 937 01 Želiezovce)

telefón:0908230010

e-mail: garam.volgye@gmail.com

 

Manažér MAS: Estera Juhászová

 

 

Prílohy:

Výzva č.1/2020/NSK/DRP

Formulár žiadosti o dotáciu 2020

Programový manuál NSK Nástroj 2

VZN č.10/2018

VZN č.3/2016

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie NSK 2020

Oprávnené aktivity

čestné vyhlásenie - dobrovoľná práca

čestné vyhlásenie - pôsobenie v území

 

V Želiezovciach, dňa 27.02.2020

 

Mgr. Attila Farkas v.r.

predseda o. z. DRP


Prílohy

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2020 10:43
Autor: Ing. Margaréta Szabóová