Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia pre potenciálneho žiadateľa dotácie na podporu kultúry

Typ: ostatné
Informácie NSK ohľadom elektronického podávania žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a športu

Informácia pre potenciálneho konečného prijímateľa dotácie od NSK na kultúru a šport

 

Vážený potenciálny žiadateľ o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu!


Počas prechodného obdobia 2 rokov (žiadosti podávané na základe výzvy v roku 2016 a v roku 2017) žiadatelia mohli žiadosti poslať písomne aj elektronicky. Týmto prechodným obdobím sa vytvoril dostatočný časový priestor (1.1.2016 – 31.8.2018= 32 mesiacov) pre žiadateľov, aby si zabezpečili všetky potrebné náležitosti (eID štatutára, aktivácia elektronickej schránky) k elektronickému podaniu žiadosti na základe výzvy zverejnenej v roku 2018.
Napriek tomu, doteraz tak viacerí neučinili a preto by sme Vás radi informovali o možnom postupe podávania žiadosti v prípade, ak Vaša organizácia nemá aktivovanú elektronickú schránku.
1. Zastúpenie na základe plnomocenstva: Splnomocniteľ (= žiadateľ) udelí za účelom svojho zastúpenia pri podávaní žiadosti plnomocenstvo splnomocnencovi (musí sa uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia – napr. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry od Nitrianskeho samosprávneho kraja). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.
Napr. Občianske združenie DOTAČNO, o.z. nemá schránku, tak sa dá zastúpiť kamarátom Jankom Dotačným, ktorý má aktívny eID. Janko Dotačný podá žiadosť za občianske združenie zo svojej schránky a do prílohy priloží naskenované plnomocenstvo (zároveň zašle na Úrad NSK originál).
2. Elektronickú schránku má zriadenú štatutárny zástupca žiadateľa. V tomto prípade podá žiadosť štatutár zo svojej schránky a priloží k tomu doklad o tom, že je oprávnený konať v mene žiadateľa (napr. menovací dekrét).
Zároveň Vám dávame do pozornosti, že štatutár si môže vybaviť eID urýchlene do 2 pracovných dní (poplatok je 24,50 € = 20 + 4,50).
Odporúčame Vám, aby ste si podanie žiadosti nenechávali na posledné dni lehoty na podávanie žiadostí.
V prípade pretrvávajúcich problémov s odoslaním žiadosti je možné obrátiť sa na kontaktné centrum www.slovensko.sk, 02/ 35 803 083.RU
Zároveň môžete kontaktovať odborných zamestnancov na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja (odosielateľ e-mailu).
V prípade, že ste už žiadosť podali, považujte tento e-mail za bezpredmetný.


Veríme, že Vaše podania prebehnú úspešne.


S pozdravom

 

Nitriansky samosprávny kraj


Príloha

Vytvorené: 8. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2018 11:03
Autor: Ing. Margaréta Szabóová