Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Grantový program Nadácie VÚB pre komunity

Typ: ostatné
Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty. Tento rok sme však vzhľadom na záujem a snahu nadácie pomôcť viacerým komunitám zvýšili prerozdeľovanú sumu grantov na 200 000 €. Preto majú Komunitné granty tento rok podnázov 200 000 € pre komunity, kde to žije.

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite?

Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme. Nadácia VÚB vníma rozvoj životaschopných komunít ako prioritu pre našu krajinu.

 • Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa.
 • Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
 • Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu. 

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. 

Cieľom grantového programu je:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov a školy,
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do života na miestnej úrovni,
 • zlepšiť život ľudí a budovať krajšie prostredie,
 • prehlbovať vzťah ku komunite, podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás priamo týkajú,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život komunít k lepšiemu,
 • podporiť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Nadácia VÚB podporí 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 . Čo je spolu 160 000 €. Najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov verejnosti v každom kraji získa navýšenie grantu o 100%. Čiže v každom z 8 krajov bude víťazovi hlasovania udelených ďalších 5 000 . Čo je spolu 40 000 €.

Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí 200 000 €.

Oblasti
Očakávame verejnoprospešné komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • komunitné projekty zamerané na zvýšenie kvality života seniorov – projekty pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú možnosti sebarealizácie a chcú byť prínosom pre spoločnosť, projekty spájajúce komunity aktívnych seniorov formou prínosných voľnočasových aktivít, spoločenských a kultúrnych podujatí s priamym zapojením seniorov do organizácie, ako aj aktivít, ktoré prispievajú k udržiavaniu telesného a mentálneho zdravia seniorov (napr.  verejnoprospešné aktivity v spolupráci s aktívnymi seniormi zamerané na skrášlenie či ochranu životného prostredia, aktivity podporujúce medzigeneračnú spoluprácu seniorov s ostatnými skupinami obyvateľov),
 • komunitné projekty pre školy – iniciatívy a nápady rodičov, priateľov, susedov, ktorým záleží na tom, v akom prostredí vyrastajú ich deti (napr. zveľadenie priestoru v blízkosti školy,  spoločné organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre dobro celej komunity); dôležité je, aby projekty boli prínosom nielen pre samotnú školu, ale pre celú komunitu,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,  skrášlenie verejných priestranstiev v obci/ meste,
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.
 • Oprávnení žiadatelia

 • samosprávy,
 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,...),
 • komunitné centrá,
 • školy, rodičovské združenia,
 • organizácie zamerané na prácu so seniormi (kluby seniorov, denné centrá...).
 • Z grantu nie je možné hradiť:

 • rrežijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady),
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie,
 • občerstvenie, pitný režim, ceny do súťaží,
 • náklady spojené s medializáciou projektu,
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

  Predloženie žiadosti o grant

  Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
  Uzávierka prijímania žiadostí je 19.10.2018 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

  Žiadosť o podporu musí obsahovať:
  a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
  b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu,
  c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

  Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

  Hodnotiaci proces

  Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.

  1. kolo

  Hodnotiaca komisia zložená z ľudí s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného života posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií, a následne odporučí do hlasovania 8 projektov z každého kraja (spolu 64 projektov).

  1. kolo

  Na základe výsledkov prvého kola bude 64 projektov (spolu 8 krajov x 8 projektov) zaradených do hlasovania. 4 projekty (z každého kraja), ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant vo výške 5 000 €. Spolu bude pridelených 32 grantov. Zároveň projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja získa navýšenie grantu o 100%.

  Spolu teda rozdelíme 200 000 €.

  Hlasovanie bude prebiehať 26. novembra – 9. decembra 2018.

  Hodnotiace kritériá

  Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

  HODNOTIACE KRITÉRIÁ Bodové hodnotenie
  Výnimočnosť projektu a jeho prínos pre komunitu (naplnenie špecifických potrieb komunity). Verejnoprospešnosť. Rozvíjanie hodnôt, ktoré sú pre danú komunitu podstatné. 0 - 10
  Kvalitne a konkrétne spracovaný plán aktivít. Realizovateľnosť a dlhodobý efekt (udržateľnosť). 0 - 5
  Miera a spôsob zapojenia členov komunity do realizácie projektu. Počet dobrovoľníckych hodín. 0 - 5
  Primeranosť a efektívnosť rozpočtu. 0 - 5
  Komunikácia projektu. Nápad zaangažovania / motivovania miestnej komunity za účelom získania dôvery a účasti na realizácii projektu. Využitie miestnych komunikačných prostriedkov, internetu a sociálnych sietí. 0 - 5
  Maximálny počet bodov 30

  Zverejnenie výsledkov hodnotenia

  Organizácie budú vyrozumené o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na webstránke www.nadaciavub.sk  do 1. novembra 2018.
  Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk a na webstránke www.nadaciavub.sk .

  Proces poskytnutia grantu

  Víťazi verejného hlasovania získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2019.
  Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov hlasovania Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.

  Harmonogram

  Vyhlásenie grantového programu 20. september
  Uzávierka prijímania projektov 19. október
  Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 8 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) 1. november
  Hlasovanie (výber 32 najlepších projektov, po 4 v každom kraji) 26. november – 9. december
  Výsledky hlasovania – potvrdenie Správnou radou nadácie  15. decembra
  Príprava a podpis zmlúv, prevod finančných prostriedkov január 2019
  Realizácia projektov január – september 2019
  Záverečná správa a vyúčtovanie grantu 31. október 2019

  Víťazi verejného hlasovania získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2019.
  Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov hlasovania Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.

  Harmonogram

  Vyhlásenie grantového programu 20. september
  Uzávierka prijímania projektov 19. október
  Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 8 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) 1. november
  Hlasovanie (výber 32 najlepších projektov, po 4 v každom kraji) 26. november – 9. december
  Výsledky hlasovania – potvrdenie Správnou radou nadácie  15. decembra
  Príprava a podpis zmlúv, prevod finančných prostriedkov január 2019
  Realizácia projektov január – september 2019
  Záverečná správa a vyúčtovanie grantu 31. október 2019

  Archív

  Komunitné granty 2017

  Komunitné granty 2016

  Komunitné granty 2015

   

Vytvorené: 17. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2018 11:38
Autor: Ing. Margaréta Szabóová