Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja

Typ: ostatné
Poskytovanie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - podávanie žiadostí do 12. júla 2020

A.1.86 - Poskytovanie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie dotácií môže žiadať fyzická osoba – podnikateľ  a právnická osoba  so sídlom alebo trvalým pobytom na území NSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú svoju činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu.

Žiadateľ o dotáciu poskytuje zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti v oblastiach:

 1. ambulancia všeobecná,
 2. špecializovaná: ambulancia zubného lekárstva;

a len v prípade, že zriaďuje, preberá alebo obnovuje činnosť ambulancie primárnej zdravotnej starostlivosti v oblasti s nedostatkom lekárov v daných odboroch.

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja upravuje II. časť: Podpora primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dotácia môže byť použitá výlučne na:

 1. opravu, údržbu, technické zhodnotenie, rekonštrukciu a modernizáciu ambulancie,
 2. materiálno-technické vybavenie ambulancie v súlade s požiadavkami na minimálne materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia v príslušnom špecializovanom odbore,
 3. nákup osobného motorového vozidla za podmienky, že zdravotnú starostlivosť žiadateľ poskytuje minimálne v troch obciach, pričom na nákup osobného motorového vozidla možno použiť dotáciu maximálne vo výške 12 000,-€,

V žiadosti o poskytnutie dotácie žiadateľ v bode a) a bode b) je povinný výdavky uviesť v členení na bežné a kapitálové výdavky.  

Maximálna výška poskytnutej dotácie na jednu žiadosť je 40 000€.

Žiadateľ sa zaväzuje podieľať sa na spolufinancovaní z vlastných alebo iných zdrojov vo výške minimálne 5% z poskytnutej dotácie.

Elektronické podanie

Podanie je možné podať elektronickou formou prostredníctvom formulára pre FO-podnikateľ a PO:

Otvor - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (FO-podnikateľ, PO)

 Povinnými prílohami žiadostí sú:

 1. potvrdenie o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo výpis z bankového účtu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace. Doklad musí byť vedený na žiadateľa dotácie.
 2. čestné vyhlásenie žiadateľa podľa § 6 ods.2,
 3. kópia dokladu o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napr. vymenúvací dekrét, zápis z rokovania príslušného orgánu a pod.), ak ustanovenie do funkcie štatutárneho zástupcu žiadateľa nie je možné preukázať postupom podľa zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení.

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zoznam povinných príloh, ktoré je nutné k žiadosti priložiť (Prílohy je možné vyplniť pomocou softvéru Adobe Acrobat Reader. Po vyplnení prílohy dokument uložte pomocou softvéru Adobe Acrobat Reader. Následne vytvorený PDF súbor priložte ako prílohu ku elektronickej žiadosti)

V zmysle § 7 ods.2 lehota na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie končí dňom 12.júla 2020.

Poznámka:

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Súvisiaca legislatíva

Kontakt pre bližšie informácie k výzve:

 • Odbor zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Kontaktná osoba: Ing. Andrea Široká
 • Telefón: 037/6922987
Dátum vytvorenia: 05. 06. 2020 07:02
Dátum aktualizácie: 05. 06. 2020 19:31

Vytvorené: 15. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2020 08:51
Autor: Ing. Margaréta Szabóová