Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácia na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Typ: ostatné
Nitriansky samosprávny kraj poskytuje dotácie na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

itriansky samosprávny kraj v zmysle čl. III. Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018  Ikona súboru pdf (57.2 KB) o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje

VÝZVU

na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2019.

Projekty musia byť realizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zamerané na tieto problémové oblasti :

 1. pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; rodiny, ktoré sa ocitli v krízových situáciách), prevencia vzniku finančnej negramotnosti v rodinách
 2. programy na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov (alkoholizmus, recidívy, vandalizmus, hazardné hry, drogy, domáce násilie a iné).

Projekty budú posúdené Komisiou sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK, ktorá ich odporučí Zastupiteľstvu NSK na schválenie.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 8 400,- Eur. Finančné prostriedky môžu byť použité len na mzdové náklady.

Oprávnený žiadateľ (akreditovaný subjekt, ktorý nie je centrom pre deti a rodinu, fyzická osoba, právnická osoba, obec) predkladá na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja ,,Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ spolu s ,,Projektom“ cez elektronické formuláre.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné doručiť na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja elektronickou formou najneskôr do 31.01.2019.

Prípadné otázky spojené s prípravou projektov a podávaním žiadostí je možné konzultovať na Odbore sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na tel. čísle 037/6922954.

 

Prílohy ku žiadosti

Prílohy pre PO a obce: 

 • doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu  za projekt a fyzických osôb, ktoré sú zamestnané v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom zmluvnom vzťahu s danou organizáciou, ktoré budú vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa projektu,
 • doklad o bezúhonnosti  zodpovedného zástupcu  za projekt a fyzických osôb, ktoré sú zamestnané v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom zmluvnom vzťahu s danou organizáciou, ktoré budú vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa projektu (výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace), výročná správa žiadateľa za predposledný kalendárny rok (neplatí pre obce), 
 • prehlásenie žiadateľa, či na realizáciu projektu požiadal alebo získal dotáciu z iných zdrojov, a to v akej výške a z akých zdrojov,
 • prehlásenie žiadateľa o tom, či činnosti uvádzané v projekte, boli už v predchádzajúcom období realizované, resp. sa realizujú, s akým efektom a z akých zdrojov sú financované,
 • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči daňovému úradu,
 • aktuálne rozhodnutie o udelení/predĺžení akreditácie (platí len pre akreditované subjekty),
 • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, prípadne iné.

Prílohy pre FO: 

 • doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu  za projekt a fyzických osôb, ktoré sú zamestnané v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom zmluvnom vzťahu s danou organizáciou, ktoré budú vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa projektu,
 • doklad o bezúhonnosti  zodpovedného zástupcu  za projekt a fyzických osôb, ktoré sú zamestnané v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom zmluvnom vzťahu s danou organizáciou, ktoré budú vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa projektu (výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace),
 • prehlásenie žiadateľa, či na realizáciu projektu požiadal alebo získal dotáciu z iných zdrojov, a to v akej výške a z akých zdrojov,
 • prehlásenie žiadateľa o tom, či činnosti uvádzané v projekte, boli už v predchádzajúcom období realizované, resp. sa realizujú, s akým efektom a z akých zdrojov sú financované,
 • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči daňovému úradu,
 • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,  prípadne iné.

Elektronické formuláre

Podanie je možné podať elektronickou formou prostredníctvom formulárov ako:

Fyzická osoba:

Otvor - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Fo

Právnická osoba:

Otvor - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Po

 

Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa krokov uvedených na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. V prípade, že máte stiahnuté všetky potrebné ovládače a aplikácie, uistite sa, že povoľujete ich bežanie vo vašom internetovom prehliadači.

Pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci je potrebné podanie podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)- certifikát SVK eID ACA. Pre platné podpísanie žiadosti nepoužijete certifikáty SVK eID PCA a SVK eID SCA. Vážení žiadatelia, odporúčame Vám, aby ste si pred samotným vypĺňaním formulára žiadosti o dotáciu skontrolovali platnosť Vašich eID certifikátov tak, aby ste mohli žiadosť o dotáciu platne podpísať.

UPOZORŇUJEME, že platnosť eID certifikátov, ktorý bola Ministerstvom vnútra   Slovenskej republiky revokovaná 31.10.2017 o 18,23 hod. Bližšie informácie o revokácii sú dostupné na nasledovných linkoch: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_prakticke-informacie-suvisiacehttps://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_ministerstvo-vnutra-od-31-okt.

V prípade ak Vám boli certifikáty vydané pred týmto dátumom je pravdepodobné, že aj certifikát SVK eID ACA budete mať neplatný. V prípade, ak Vám boli certifikáty vydané po tomto dátume je pravdepodobné, že Váš certifikát SVK eID ACA je platný.

Certifikáty možno obnoviť prostredníctvom portálu slovensko.sk (https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie), alebo prostredníctvom príslušných útvarov Policajného zboru Slovenskej republiky. Presné inštrukcie o obnove Vašich eID certifikátov taktiež získate prostredníctvom kontaktného centra ÚPVS, tel. č.:  +421 2 35 803 083.

Postup podávania žiadosti v prípade, ak Vaša organizácia alebo Vy nemáte aktivovanú elektronickú schránku.

1. Zastúpenie na základe plnomocenstva: Splnomocniteľ (= žiadateľ) udelí za účelom svojho zastúpenia pri podávaní žiadosti plnomocenstvo splnomocnencovi (musí sa uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia – napr. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry od Nitrianskeho samosprávneho kraja). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.

Napr. Občianske združenie DOTAČNO, o.z. nemá schránku, tak sa dá zastúpiť kamarátom Jankom Dotačným, ktorý má aktívny eID. Janko Dotačný podá žiadosť za občianske združenie zo svojej schránky a do prílohy priloží naskenované plnomocenstvo (zároveň zašle na Úrad NSK originál).

2. Elektronickú schránku má zriadenú štatutárny zástupca žiadateľa. V tomto prípade podá žiadosť štatutár zo svojej schránky a priloží k tomu doklad o tom, že je oprávnený konať v mene žiadateľa (napr. menovací dekrét).

Dátum vytvorenia: 14. 11. 2017 07:31
Dátum aktualizácie: 02. 01. 2019 09:55

Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2019 14:59
Autor: Ing. Margaréta Szabóová