Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 446x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 287x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 262x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 257x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 287x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 235x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 273x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 249x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 242x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 244x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 238x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 243x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 265x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 251x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 316x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 257x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 429x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 241x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 245x

Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuté: 239x

Stránka

  • 1