Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 373x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 243x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 214x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 206x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 235x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 196x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 233x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 209x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 202x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 206x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 199x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 200x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 225x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 208x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 268x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 213x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 271x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 200x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 201x

Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuté: 200x

Stránka

  • 1