Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 532x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 330x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 329x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 308x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 341x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 287x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 316x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 284x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 283x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 289x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 280x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 285x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 310x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 293x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 361x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 300x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 511x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 275x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 285x

Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuté: 272x

Stránka

  • 1