Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 574x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 342x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 342x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 322x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 361x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 300x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 328x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 291x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 292x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 310x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 296x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 297x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 329x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 305x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 378x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 310x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 546x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 284x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 295x

Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuté: 285x

Stránka

  • 1