Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosti sociálneho charakteru

Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona Stiahnuté: 415x

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Stiahnuté: 266x

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a... Stiahnuté: 238x

Žiadosti - stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 231x

Žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 256x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 214x

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 251x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 230x

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 221x

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby Stiahnuté: 224x

Žiadosti - podnikateľská činnosť

Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 217x

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne... Stiahnuté: 220x

Žiadosti - evidencia obyvateľstva

Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva Stiahnuté: 245x

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 231x

Oznámenia

Oznámenie kultúrneho podujatia Stiahnuté: 294x

Oznámenie o daňovej povinnosti Stiahnuté: 233x

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 369x

Prihlášky do MŠ

Prihláška do materskej školy Stiahnuté: 218x

Priznania k daniam

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 224x

Priznanie k dani za predajné automaty Stiahnuté: 219x

Stránka

  • 1