Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne dane a poplatky

 

Marta Ujházy Vámošová

Tel.: 036/77 23 501
Fax: 036/77 23 129

E-mail: marta.ujhazy@tekovskeluzany.sk

 

 

 

Oznamy a výzvy Oddelenia miestnych daní a poplatkov občanom na rok 2015

Nájomné za hrobové miesta – CINTORÍNSKY POPLATOK

Opakovane vyzývame tých občanov, ktorí majú na území obce hroby svojich zosnulých príbuzných a ešte nepodpísali nájomné zmluvy, aby sa dostavili na oddelenie daní a poplatkov a zároveň uhradili nájomné na minimálne 10 rokov a to: 1-hrob 5,00 €, 2-hrob 10,00 €, 3-hrob 15,00 €,4-hrob 20,00 € atď.

V prípade, že sú náhrobné kamene nečitateľné alebo poškodené, prosíme Vás o údaje zosnulých v týchto hroboch : meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia i úmrtia.

V prípade, že sa nedostavíte na obecný úrad, môžu sa hroby po 1 roku od nepodpísania nájomnej zmluvy zrušiť, t.j. náhrobný kameň sa odstráni a do takéhoto hrobu je možné znova pochovať.

Preto Vás vo vlastnom záujme upozorňujeme na túto skutočnosť, pre zachovanie pamiatky Vašich zosnulých blízkych, aby ste zmluvy platné na dobu neurčitú prevzali a svoje podlžnosti voči obci uhradili.

Prispejete tým k zdarnému ukončeniu spracovania agendy hrobových miest, ktorých je na území obce vo všetkých cintorínoch vyše 2000.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že na internetovej stránke :
www.cemeterysk.sk sú k dispozícii podľa jednotlivých cintorínov-
rímskokatolícky, reformovaný, evanjelický a baptistický aj náhľady fotografií jednotlivých hrobov, ktoré je možné aj vytlačiť v papierovej podobe, k uľahčeniu dostupnosti podľa mena nebohých, dátumu úmrtia alebo polohy hrobu, ako aj mapa cintorínov, čím sa budete vedieť ľahšie orientovať pri hľadaní.

 

Zber separovaného odpadu

Zmena v r. 2015 - 2016 – výhoda separovaného zberu v znížení poplatku za odpad - minimálne 9 zberov z 12 v roku 2015
Občania, ktorí majú záujem o uplatnenie si úľavy za zber separovaného odpadu v roku 2016, musia v roku 2015 separovať plasty, sklo a papier minimálne 9-krát v roku /9 z 12 mesiacov/.
Zber separovaného odpadu sa uskutočňuje 1-krát v mesiaci, väčšinou prvú stredu v mesiaci, najlepšie je však sledovať relácie v miestnom rozhlase, niekoľko dní pred uskutočnením zberu sa vyhlasuje dátum uskutočnenia pozbierania vriec so separovaným odpadom z obce.

 

Zber TKO

Občania, ktorí si chcú uplatniť úľavu na poplatku za zber TKO, musia na oddelenie daní a poplatkov doručiť kópiu pracovnej zmluvy alebo doklad o ubytovaní v mieste zamestnania / v prípade týždenných turnusov/, potvrdenie o návšteve školy /internátu/ alebo preukaz ZŤP s priloženou písomnou žiadosťou.
Zároveň žiadame občanov, aby všetky zmeny nahlásili v kancelárii OcÚ včas, aby nedošlo k nezrovnalostiam pri štvrťročných platbách SIPO. Tí občania, ktorí si úľavu za odpad už uplatnili, musia doručiť každoročne nový doklad, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej. Termíny na doručenie sú v mesiacoch január, apríl, júl a október v kalendárnom roku.

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti v katastri obce

Občania, ktorí nadobudli v roku 2014 nehnuteľnosť v katastri obce, prípadne došlo k iným zmenám vo výmere parciel /geometrický plán, kolaudačné rozhodnutie, zmena súpisného čísla/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť na oddelení daní a poplatkov bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady /List vlastníctva, Kúpna zmluva, Geometrický plán, Kolaudačné rozhodnutie/.

 

Daň z nehnuteľností, daň za psa a komunálny odpad

Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si k dnešnému dňu ešte neuhradili daň z nehnuteľností za r. 2014, daň za psa za r. 2014 a komunálny odpad za r. 2014, že si môžu svoje nedoplatky uhradiť v hotovosti na oddelení daní a poplatkov, prípadne poštovou poukážkou alebo na účet obce Tekovské Lužany vo VÚB Želiezovce, č. 30427152/0200.

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov informuje

Občania, ktorí majú vo svojich domácnostiach vyradené elektrické spotrebiče (TV, chladničky, mrazničky), akumulátory, žiarivky, príp. iný nebezpečný odpad, ho môžu celoročne nosiť do dvora obecného úradu na zneškodnenie.

 

Cenník služieb za zapožičanie obradnej siene:
Zapožičanie priestoru obradnej miestnosti (nájom) – pracovné dni: 17,00 Eur
Zapožičanie priestoru obradnej miestnosti (nájom) – dni pracovného voľna a pokoja, sviatky: 25,00 Eur
Použitie vonkajšieho katafalku (podstavca na vystavenie rakvy pred pohrebom): 7,00 Eur
Použitie chladiaceho zariadenia (elektrická energia): 3,30 Eur/deň
Prístup k odberu elektrickej energie 5,00 €/deň

 

 

Nájomné za hrobové miesto, na obdobie 10 rokov:

jednohrob 5,00 €

dvojhrob 10,00 €

detský hrob 3,30 €

urna 3,30 €