Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne dane a poplatky

 

Erika Mazuchová

Tel.: 036/77 23 501
Fax: 036/77 23 129

E-mail: erika.mazuchova@tekovskeluzany.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti v katastri obce

Občania, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť v katastri obce, prípadne došlo k iným zmenám vo výmere parciel /geometrický plán, kolaudačné rozhodnutie, zmena súpisného čísla/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť na oddelení daní a poplatkov bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady /List vlastníctva, Kúpna zmluva, Geometrický plán, Kolaudačné rozhodnutie/.

 

Daň z nehnuteľností, daň za psa a komunálny odpad

Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si k dnešnému dňu ešte neuhradili daň z nehnuteľností za r. 2014, daň za psa za r. 2014 a komunálny odpad za r. 2014, že si môžu svoje nedoplatky uhradiť v hotovosti na oddelení daní a poplatkov, prípadne poštovou poukážkou alebo na účet obce Tekovské Lužany vo VÚB Želiezovce, č. 30427152/0200.

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov informuje

Občania, ktorí majú vo svojich domácnostiach vyradené elektrické spotrebiče (TV, chladničky, mrazničky), akumulátory, žiarivky, príp. iný nebezpečný odpad, ho môžu celoročne nosiť do dvora obecného úradu na zneškodnenie.

 

Cenník služieb za zapožičanie obradnej siene:
Zapožičanie priestoru obradnej miestnosti (nájom) – pracovné dni: 17,00 Eur
Zapožičanie priestoru obradnej miestnosti (nájom) – dni pracovného voľna a pokoja, sviatky: 25,00 Eur
Použitie vonkajšieho katafalku (podstavca na vystavenie rakvy pred pohrebom): 7,00 Eur
Použitie chladiaceho zariadenia (elektrická energia): 3,30 Eur/deň
Prístup k odberu elektrickej energie 5,00 €/deň

 

 

Nájomné za hrobové miesto, na obdobie 10 rokov:

jednohrob 5,00 €

dvojhrob 10,00 €

detský hrob 3,30 €

urna 3,30 €