Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne dane a poplatky

 

Erika Mazuchová

Tel.: 036/77 23 501
Fax: 036/77 23 129

E-mail: erika.mazuchova@tekovskeluzany.sk

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov informuje

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností
zaplatená v januári 2018 je daň z nehnuteľností za rok 2018
nie za uplynulý rok 2017.

 Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník,
 ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti -
v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností,
 ktorá je predmetom dane z nehnuteľností
a to 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom
daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

 

Príklad:
Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2017, daň platíte od 1. 1. 2018. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2018. Daň platíte od 1. 1. 2018. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

  

 

 

 

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností
na aktuálny rok

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží alebo iné parametre.

Daň z nehnuteľností je vypočítavaná správcom dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Špecifické prípady

1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2. Nadobudnutie nehnuteľnosti dražením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

 Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec,
na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Daň z nehnuteľností – úľavy

POZEMKY            Občania starší ako 62 rokov – 30%
                            (ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu)

STAVBY NA BÝVANIE A BYTY                      (ktoré slúžia na ich trvalé bývanie)                          
GARÁŽE                                             (pre motorové vozidlo používané na ich dopravu)

                              Občania starší ako 62 rokov  a ZŤP  – 30%

Zníženie dane na základe podanej žiadosti
doloženej príslušnými dokladmi k daňovému priznaniu !!!

 

Poplatok za komunálny odpad

Neseparovaný                  0,06 € /osoba/kalendárny deň                   21,90 € /osoba/rok

Separovaný (min. 70% zberov = 8 krát za rok)

 0,04 € /osoba/kalendárny deň                  14,60 € /osoba/rok

 

Poplatok platí    FO, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
FO, ktorá užíva na území obce nehnuteľnosť
PO, ktorá užíva na území obce nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
PODNIKATEĽ, ktorý užíva na území obce nehnuteľnosť na účely podnikania

 

 

Poplatok za komunálny odpad – úľavy

OSLOBODENÝ - Preukázať do konca zdaňovacieho obdobia – kalendárny rok 

  • Poplatníci, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí  (preukázať povolením na pobyt)                  
  • Poplatníci, ktorí majú v obci TP alebo PP a preukážu platenie poplatku v inej obci


SADZBA POPLATKU ZNÍŽENÁ - Preukázať do 31.1. kalendárneho roka
(násobenie koeficientom 0,3 – 21,90*0,3=6,60 ; 14,60*0,3=4,40)
 

  • Osoby, ktoré študujú dennou formou mimo územia obce                                              štúdium vo vzdialenosti do 60 km – potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní                  štúdium vo vzdialenosti nad 60 km – potvrdenie o návšteve školy 
  • Osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho TP,PP min. 90 dní za zdaň. obdobie - kal. rok    pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte                 
  • Osoby staršie ako 62 rokov, ZŤP a prevažne a úplne bezvládne osoby

 

Doklady na stiahnutie:

Žiadosť o zníženie DZN

Prehlásenie  spoluvlastníkov nehnuteľností

Oznámenie KO - PO a FO podnikatelia

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Prehlásenie ku KO pre poplatníka s prechodným pobytom, alebo užívateľa nehnuteľností v obci