Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne dane a poplatky

 

Erika Mazuchová

Tel.: 036/77 23 501, 036 /77 20 170
Fax: 036/77 23 129

E-mail: erika.mazuchova@tekovskeluzany.sk

 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov informuje

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností
zaplatená v januári 2018 je daň z nehnuteľností za rok 2018
nie za uplynulý rok 2017.

 Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník,
 ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti -
v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností,
 ktorá je predmetom dane z nehnuteľností
a to 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom
daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

 

Príklad:
Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2017, daň platíte od 1. 1. 2018. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2018. Daň platíte od 1. 1. 2018. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

  

 

 

 

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností
na aktuálny rok

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží alebo iné parametre.

Daň z nehnuteľností je vypočítavaná správcom dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Špecifické prípady

1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2. Nadobudnutie nehnuteľnosti dražením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

 Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec,
na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Daň z nehnuteľností – úľavy

POZEMKY            Občania starší ako 62 rokov – 30%
                            (ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu)

STAVBY NA BÝVANIE A BYTY                      (ktoré slúžia na ich trvalé bývanie)                          
GARÁŽE                                             (pre motorové vozidlo používané na ich dopravu)

                              Občania starší ako 62 rokov  a ZŤP  – 30%

Zníženie dane na základe podanej žiadosti
doloženej príslušnými dokladmi k daňovému priznaniu !!!

 

Poplatok za komunálny odpad

 

- na území obce je od roku 2020 zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

- sadza poplatku je vo výške 0,0321€ za 1 liter zmesového komunálneho odpadu

- v obci sa používajú zberné nádoby :120 l, 240 l ,  1100 l

 

 

Poplatok za komunálny odpad – úľavy

 

1) Obec k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníži poplatok podľa § 6 tohto nariadenia:

a) o 50% obyvateľovi obce - poplatníkovi podľa § 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia, ktorou je fyzická osoba staršia ako 62 rokov; k uvedenému nie je potrebné dotknutou osobou podávať obci žiadosť. Obyvateľ obce – fyzická osoba, ktorá dosiahne vek 62 rokov v priebehu zdaňovacieho obdobia, oznámi túto skutočnosť obci podľa § 3 tohto nariadenia,

b) o 50% obyvateľovi obce - poplatníkovi podľa § 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia, ktorou je fyzická osoba v hmotnej núdzi; k uvedenému je potrebné dotknutou osobou podať obci žiadosť s príslušným potvrdením o poberaní príspevku v hmotnej núdzi v dĺžke min. 6 mesiacov v predchádzajúcom kalendárnom roku do 31. januára zdaňovacieho obdobia,

c) o 50% obyvateľovi obce - poplatníkovi podľa § 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia, ktorou je fyzická osoba – držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzická osoba – držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom; k uvedenému je potrebné dotknutou osobou podať obci žiadosť s fotokópiou príslušného preukazu do 31. januára zdaňovacieho obdobia,

d) o 70% obyvateľovi obce - poplatníkovi podľa § 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia, ktorou je prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba; k uvedenému je potrebné podať obci žiadosť s príslušným potvrdením do 31. januára zdaňovacieho obdobia,

2) Obec ako správca dane poskytne poplatníkom podľa ods. 1) len jeden druh zníženia poplatku.

3) Ak si poplatník podľa odseku 1) písm. b) až d) nepodá žiadosť o zníženie poplatku do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo podľa § 3 tohto nariadenia do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, žiadosť nebude posudzovaná.

4) Zníženie poplatku podľa odseku 1) nebude poskytnuté poplatníkovi, ak má poplatník voči obci ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

5) Obec odpustí poplatok školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom.

 

Doklady na stiahnutie:

Žiadosť o zníženie DZN

Prehlásenie  spoluvlastníkov nehnuteľností

Oznámenie KO - PO a FO podnikatelia

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Prehlásenie ku KO pre poplatníka s prechodným pobytom, alebo užívateľa nehnuteľností v obci