Navigácia

Výber jazyka

Obsah

05.01.2017

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva LEVELED

Pozemkové spoločenstvo LEVELED touto cestou pozýva svojich členov na rokovanie valného zhromaždenia dňa 5. februára 2017 o 15.00 hod. v KD Tek. Lužany.

Detail Aktuálne oznamy

02.01.2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na január 2017

Prinášame Vám harmonogram zberu triedeného odpadu v naše obci v januári 2017

Detail Aktuálne oznamy

22.12.2016

Oznámenie PPA pre žiadateľov príspevku z PRV SR - podpopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Oznam PPA pre žiadateľov z podopatrenia 6.1, ktoré dostali výzvu na doplnenie žiadostí o NFP

Detail Aktuálne oznamy

19.12.2016

Aktualizácia Oznámenia pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – pokračovanie vydávania rozhodnutí v januári 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto aktualizuje oznámenie zverejnené dňa 8. decembra 2016 (link: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-poskytnutie-priamych-podpor-na-rok-2016-vydavanie-rozhodnuti/8039).

Detail Aktuálne oznamy

08.12.2016

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – vydávanie rozhodnutí

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva administratívne a kontrolné postupy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

Detail Aktuálne oznamy

01.12.2016

Odpočet vodomerov

Odpočet vodomerov

Detail Aktuálne oznamy

22.11.2016

Cestovné poriadky OJ Levice a OJ Štúrovo platné od 11.12.2016

Cestovné poriadky spoločnosti ARRIVA, a.s., OJ Levice a OJ Štúrovo platné od 11.12.2016

Detail Aktuálne oznamy

21.11.2016

Oznámenia pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017

Oznámenia pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“

Detail Aktuálne oznamy